Menu

1262 – 不耐烦 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《不》字的笔顺动画演示

《不》的笔顺动画写字动画演示

《不》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《不》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《耐》字的笔顺动画演示

《耐》的笔顺动画写字动画演示

《耐》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《耐》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《烦》字的笔顺动画演示

《烦》的笔顺动画写字动画演示

《烦》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《烦》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她有点不耐烦了。
 • Phồn – 她有點不耐煩了
 • Pinyin – Tā yǒudiǎn búnàifán le.
 • Bồi – Tha dấu tiển pú nai phán lơ
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy là người hơi thiếu kiên nhẫn
 • Dịch tiếng Anh – She’s getting a bit impatient.

Ví dụ 2:

 • Giản – 变富/ 变老/ 变得不耐烦
 • Phồn – 變富/ 變老/ 變得不耐煩
 • Pinyin – Biàn fù/ biàn lǎo/ biàn dé bù nàifán
 • Bồi – Piên phu/ piên lảo/ piên tứa pù nai phán
 • Dịch tiếng Việt – Làm giàu / già đi / thiếu kiên nhẫn
 • Dịch tiếng Anh – to grow rich/ old/ impatient


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 02 (1251 – 1300)

Comments

6  +  2  =