Menu

1273 – 财产 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《财》字的笔顺动画演示

《财》的笔顺动画写字动画演示

《财》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《财》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《产》字的笔顺动画演示

《产》的笔顺动画写字动画演示

《产》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《产》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他们扣押了他的财产。
 • Phồn – 他們扣押了他的財產。
 • Pinyin – Tāmen kòuyāle tā de cáichǎn.
 • Bồi – Tha mân khâu da lơ tha tơ chái chản
 • Dịch tiếng Việt – Họ đã tịch thu tài sản của anh ta.
 • Dịch tiếng Anh – They levied on his estate.

Ví dụ 2:

 • Giản – 财产转让完成了。
 • Phồn – 財產轉讓完成了。
 • Pinyin -Cáichǎn zhuǎnràng wánchéngle.
 • Bồi – Chái chản choản rang oán chấng lơ
 • Dịch tiếng Việt – Việc chuyển nhượng tài sản đã được hoàn tất.
 • Dịch tiếng Anh – The delivery of the property was completed.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 02 (1251 – 1300)

Comments

36  +    =  37