Menu

1288 – 插 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《插》字的笔顺动画演示

《插》的笔顺动画写字动画演示

《插》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《插》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản -我喜欢你插的花
 • Phồn -我喜歡你插的花
 • Pinyin – Wǒ xǐhuan nǐ chā de huā.
 • Bồi – Ủa xỉ hoan nỉ cha tơ hoa
 • Dịch tiếng Việt – Tôi thích cách cắm hoa của bạn
 • Dịch tiếng Anh – I love how you’ve done those flowers.

Ví dụ 2:

 • Giản – 负责产品设计开发过程中的质量管控
 • Phồn – 負責產品設計開發過程中的質量管控
 • Pinyin -fùzé chănpĭnshèjì kāifā guòchéng zhōng de zhìliàng guănkòng
 • Bồi – Phu chứa chán pỉn sưa chi khai pha cua chấng chung tơ chư leng quản khung
 • Dịch tiếng Việt – Chịu trách nhiệm kiểm soát chất lượng trong quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm
 • Dịch tiếng Anh – Responsible for managing the Quality related efforts for the extended product development teams throughout the development process


Các chữ Hán đồng âm

 • 叉: fork; pitchfork; prong; pick; cross; intersect; ‘X’;
 • 扠: to fork;
 • 挿: Japanese variant of 插[cha1];
 • 杈: fork of a tree; pitchfork;
 • 臿: to separate the grain from the husk;
 • 艖: raft; boat;
 • 锸: spade; shovel;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 02 (1251 – 1300)

Comments

7  +  3  =