Menu

1336 – 抽象 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《抽》字的笔顺动画演示

《抽》的笔顺动画写字动画演示

《抽》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《抽》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

屉》字的笔顺动画演示

《屉》的笔顺动画写字动画演示

《屉》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《屉》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 爱情是抽象的,它永远摸不到,抓不住,看不见
 • Phồn – 愛情是抽象的,它永遠摸不到,抓不住,看不見
 • Pinyin – Àiqíng shì chōuxiàng de, tā yǒngyuǎn mō bù dào, zhuā bù zhù, kàn bùjiàn
 • Bồi – Ai chính sư châu xeng tơ, tha dúng doản mua pu tao, choa pu chu, khan pu chiên
 • Dịch tiếng Việt – Tình yêu là trừu tượng, nó không bao giờ có thể chạm vào, không thể bắt được, không thể nhìn thấy
 • Dịch tiếng Anh – Love is abstract it can never be touched or held or seen.

Ví dụ 2:

 • Giản – 带有现实感和空间客观性的一个抽象概念
 • Phồn – 帶有現實感和空間客觀性的一個抽象概念
 • Pinyin – Dài yǒu xiànshí gǎn hé kōngjiān kèguān xìng de yīgè chōuxiàng gàiniàn
 • Bồi – Tai dẩu xiên sứ cản hứa khung chiên khhuaw quan xinh tơ i cưa châu xeng cai niên
 • Dịch tiếng Việt – Một khái niệm trừu tượng với chủ nghĩa hiện thực và tính khách quan không gian
 • Dịch tiếng Anh – An abstract conception with feelings of reality and spatial outwardness attached to it.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 03 (1301 – 1350)

Comments

29  +    =  33