Menu

1368 – 促使 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《促》字的笔顺动画演示

《促》的笔顺动画写字动画演示

《促》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《促》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《使》字的笔顺动画演示

《使》的笔顺动画写字动画演示

《使》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《使》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 促使某人做某事
 • Phồn – 促使某人做某事
 • Pinyin – Cùshǐ mǒu rén zuò mǒu shì
 • Bồi – Chu sử mẩu rấn chua mẩu sư
 • Dịch tiếng Việt – Thúc đẩy ai đó làm gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to cause somebody to do something

Ví dụ 2:

 • Giản – 什么促使你做这项工作?
 • Phồn – 什麼促使你做這項工作?
 • Pinyin – Shénme cùshǐ nǐ zuò zhè xiàng gōngzuò?
 • Bồi – Sấn miw chu sứ nỉ chua chưa xeng cung chua?
 • Dịch tiếng Việt – Điều gì đã thúc đẩy bạn làm công việc này?
 • Dịch tiếng Anh – What led you to do this work?


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 04 (1351 – 1400)

Comments

1  +  2  =