Menu

1997 – 软件 – HSK5 – Từ điển HSK 1-6 Hiện đại

《软》字的笔顺动画演示

《软》的笔顺动画写字动画演示

《软》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《软》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《件》字的笔顺动画演示

《件》的笔顺动画写字动画演示

《件》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《件》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她编写了这个软件 – Nghe ví dụ
 • Phồn – 她編寫了這個軟件
 • Pinyin – Tā biānxiěle zhège ruǎnjiàn
 • Bồi – Updating
 • Dịch tiếng Việt – Updating
 • Dịch tiếng Anh – She wrote the software.

Ví dụ 2:

 • Giản – 使用好的查毒软件- Nghe ví dụ
 • Phồn – 使用好的查毒軟件
 • Pinyin – Shǐyòng hǎo de chá dú ruǎnjiàn
 • Bồi – Updating
 • Dịch tiếng Việt – Updating
 • Dịch tiếng Anh – Use good virus-checking software.


Các chữ Hán đồng âm

 • Updating


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 16 (1951 – 2000)

Comments