Menu

2071 – 手套 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《手》字的笔顺动画演示

《手》的笔顺动画写字动画演示

《手》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《手》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《套》字的笔顺动画演示

《套》的笔顺动画写字动画演示

《套》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《套》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我有一副皮革手套
 • Phồn – 我有一副皮革手套
 • Pinyin – Wǒ yǒuyī fù pígé shǒutào
 • Bồi – Úa dẩu i phu pi cứa sẩu thao
 • Dịch tiếng Việt – Tôi có một đôi găng tay da
 • Dịch tiếng Anh – I have a pair of leather gloves.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我很少脱下左手手套
 • Phồn – 我很少脫下左手手套
 • Pinyin – Wǒ hěn shǎo tuō xià zuǒshǒu shǒutào
 • Bồi – Úa hẩn sảo tua xa chúa sẩu sẩu thao
 • Dịch tiếng Việt – Tôi hiếm khi cởi găng tay trái
 • Dịch tiếng Anh – I rarely lose a left-hand glove.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 18 (2051 – 2100)

Comments

  +  33  =  36