Menu

2084 – 数 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《数》字的笔顺动画演示

《数》的笔顺动画写字动画演示

《数》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《数》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 行军时喊数好极了
 • Phồn – 行軍時喊數好極了
 • Pinyin – Xíngjūn shí hǎn shù hǎo jíle
 • Bồi – Xính chuân sứ hản su hảo chí lơ
 • Dịch tiếng Việt – Số lượng la hét trong cuộc tuần hành
 • Dịch tiếng Anh – It ‘s great to sound off!

Ví dụ 2:

 • Giản – 自愿捐赠,款数不限
 • Phồn – 自願捐贈,款數不限
 • Pinyin – Zìyuàn juānzèng, kuǎn shǔ bù xiàn
 • Bồi – Chư doan choan châng. khoán sủ pu xiên
 • Dịch tiếng Việt – Đóng góp tự nguyện, số lượng không giới hạn
 • Dịch tiếng Anh – There are no limits on voluntary contributions.


Các chữ Hán đồng âm

 • 墅: villa;
 • 尌: standing up; to stand (something) up;
 • 庶: numerous; common people (or populace); born of a concubine;
 • 恕: to forgive;
 • 戍: garrison;
 • 朮: Surgery
 • 术: skill; art; method; technique; various genera of flowers of Asteracea family (daisies and chrysanthemums), including Atractylis lancea;
 • 束: to bind; bunch; bundle; classifier for bunches, bundles, beams of light etc; to control;
 • 树: tree; CL:棵[ke1]; to cultivate; to set up;
 • 沭: river in Shandong;
 • 漱: to rinse one’s mouth with water; to gargle;
 • 澍: moisture; timely rain;
 • 竖: to erect; vertical; vertical stroke (in Chinese characters);
 • 翛: hastiness;
 • 腧: insertion point in acupuncture; acupoint;
 • 裋: coarse clothing of camel’s hair;
 • 述: to state; to tell; to narrate; to relate;
 • 鉥: acmite;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 18 (2051 – 2100)

Comments

7  +  1  =