Menu

2087 – 数码 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《数》字的笔顺动画演示

《数》的笔顺动画写字动画演示

《数》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《数》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《码》字的笔顺动画演示

《码》的笔顺动画写字动画演示

《码》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《码》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 八进制数码
 • Phồn – 八進制數碼
 • Pinyin – Bājìnzhì shùmǎ
 • Bồi – Pa chin chư su mả
 • Dịch tiếng Việt – Số bát phân
 • Dịch tiếng Anh – octal numberal.

Ví dụ 2:

 • Giản – 数码录音机
 • Phồn – 數碼錄音機
 • Pinyin – Shùmǎ lùyīnjī
 • Bồi – Su mả ku din chi
 • Dịch tiếng Việt – Máy ghi âm kỹ thuật số
 • Dịch tiếng Anh – Digital Voice Recorder.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 18 (2051 – 2100)

Comments

8  +  1  =