Menu

2128 – 提纲 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《提》字的笔顺动画演示

《提》的笔顺动画写字动画演示

《提》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《提》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《纲》字的笔顺动画演示

《纲》的笔顺动画写字动画演示

《纲》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《纲》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 为。拟出提纲
 • Phồn – 為。擬出提綱
 • Pinyin – Wèi. Nǐ chū tígāng
 • Bồi – Uây. Nỉ chu thí cang
 • Dịch tiếng Việt – Cho. Vẽ một phác thảo
 • Dịch tiếng Anh – To make an outline of

Ví dụ 2:

 • Giản – 写发言提纲
 • Phồn – 寫發言提綱
 • Pinyin – Xiě fāyán tígāng
 • Bồi – Xỉa pha dán thí cang
 • Dịch tiếng Việt – Viết một đề cương phát biểu
 • Dịch tiếng Anh – make an outline for a speech.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 19 (2101 – 2150)

Comments

  +  66  =  67