Menu

2218 – 吓 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《吓》字的笔顺动画演示

《吓》的笔顺动画写字动画演示

《吓》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《吓》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 吓了我一跳
 • Phồn – 嚇了我一跳
 • Pinyin – Xiàle wǒ yī tiào
 • Bồi – Xa lơ ủa i theo
 • Dịch tiếng Việt -Giật mình
 • Dịch tiếng Anh – it gave me quite a turn

Ví dụ 2:

 • Giản – 吓,这是怎么搞的!
 • Phồn – 嚇,這是怎麼搞的!
 • Pinyin – Xià, zhè shì zěnme gǎo de!
 • Bồi – Xa, chưa sư chẩn mơ cảo tơ!
 • Dịch tiếng Việt – Đáng sợ, làm thế nào điều này xảy ra!
 • Dịch tiếng Anh – Damn! How has this happened?


Các chữ Hán đồng âm

 • 下: below; down; downwards; lower; later; next (week etc); second (of two parts); to decline; to go down; to arrive at (a decision, conclusion etc); measure word to show the frequency of an action;
 • 夏: summer; the Xia or Hsia dynasty c. 2000 BC; Xia of the Sixteen Kingdoms (407-432); surname Xia;
 • 罅: crack; grudge;
 • 𡨄: 𡨄


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 21 (2201 – 2250)

Comments

  +  1  =  7