Menu

2223 – 显示 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《显》字的笔顺动画演示

《显》的笔顺动画写字动画演示

《显》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《显》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《示》字的笔顺动画演示

《示》的笔顺动画写字动画演示

《示》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《示》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 显示/ 不显示出…
 • Phồn – 顯示/ 不顯示出…
 • Pinyin – Xiǎnshì/ bù xiǎnshì chū…
 • Bồi – Xiển sư/ pu xiển sư chu …
 • Dịch tiếng Việt – Hiển thị / không hiển thị …
 • Dịch tiếng Anh – to give an/ no indication that…

Ví dụ 2:

 • Giản – 所有的迹象显示…
 • Phồn – 所有的跡象顯示…
 • Pinyin – Suǒyǒu de jīxiàng xiǎnshì…
 • Bồi – Súa dẩu tơ chi xeng xiển sư …
 • Dịch tiếng Việt – Tất cả các dấu hiệu cho thấy …
 • Dịch tiếng Anh – all the indications are that…


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 21 (2201 – 2250)

Comments

67  +    =  73