Menu

2254 – 写作 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《写》字的笔顺动画演示

《写》的笔顺动画写字动画演示

《写》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《写》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《作》字的笔顺动画演示

《作》的笔顺动画写字动画演示

《作》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《作》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我很小心地写作
 • Phồn – 我很小心地寫作
 • Pinyin – Wǒ hěn xiǎoxīn dì xiězuò
 • Bồi – Úa hẩn xóa xin ti xỉa chua
 • Dịch tiếng Việt – Tôi viết rất cẩn thận
 • Dịch tiếng Anh – I am writing with open eyes.

Ví dụ 2:

 • Giản – 锤炼写作技巧
 • Phồn – 錘煉寫作技巧
 • Pinyin – Chuíliàn xiězuò jìqiǎo
 • Bồi – Chuấy liên xỉa chua chi chẻo
 • Dịch tiếng Việt – Rèn luyện kỹ năng viết
 • Dịch tiếng Anh – refine one’s writing skills


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 22 (2251 – 2300)

Comments

  +  33  =  39