Menu

2260 – 形成 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

形》字的笔顺动画演示

《形》的笔顺动画写字动画演示

《形》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《形》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《成》字的笔顺动画演示

《成》的笔顺动画写字动画演示

《成》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《成》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 火山的形成
 • Phồn – 火山的形成
 • Pinyin – Huǒshān de xíngchéng
 • Bồi – Hủa san tơ xinh chấng
 • Dịch tiếng Việt – Hình thành núi lửa
 • Dịch tiếng Anh – volcanic formation

Ví dụ 2:

 • Giản – 与…形成对比
 • Phồn – 與…形成對比
 • Pinyin – Yǔ…xíngchéng duìbǐ
 • Bồi – Dủy … xinh chấng tuây pỉ
 • Dịch tiếng Việt – Ngược lại với
 • Dịch tiếng Anh – in contrast to…


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 22 (2251 – 2300)

Comments

  +  62  =  69