Menu

2271 – 性质 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《性》字的笔顺动画演示

《性》的笔顺动画写字动画演示

《性》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《性》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《质》字的笔顺动画演示

《质》的笔顺动画写字动画演示

《质》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《质》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 或者类似性质的事物
 • Phồn – 或者類似性質的事物
 • Pinyin – Huòzhě lèisì xìngzhì de shìwù
 • Bồi – Hua chửa lây sư xinh chư tơ sư u
 • Dịch tiếng Việt – Hoặc một cái gì đó có tính chất tương tự
 • Dịch tiếng Anh – or something of that nature

Ví dụ 2:

 • Giản – 伪折减性质
 • Phồn – 偽折減性質
 • Pinyin – Wěi zhé jiǎn xìngzhì
 • Bồi – Uẩy chứa chiên xinh chư
 • Dịch tiếng Việt – Bản chất giảm giả
 • Dịch tiếng Anh – pseudoreduced properties.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 22 (2251 – 2300)

Comments

74  +    =  77