Menu

2285 – 询问 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《询》字的笔顺动画演示

《询》的笔顺动画写字动画演示

《询》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《询》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《问》字的笔顺动画演示

《问》的笔顺动画写字动画演示

《问》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《问》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 询问是否…
 • Phồn – 詢問是否…
 • Pinyin – Xúnwèn shìfǒu…
 • Bồi – Xuýn uân sư phẩu …
 • Dịch tiếng Việt – Hỏi xem …
 • Dịch tiếng Anh – to question whether

Ví dụ 2:

 • Giản – 询问某人的情况
 • Phồn – 詢問某人的情況
 • Pinyin – Xúnwèn mǒu rén de qíngkuàng
 • Bồi – Xuýn uân mẩu rấn tơ chính khoang
 • Dịch tiếng Việt – Hỏi về ai đó
 • Dịch tiếng Anh – to ask after somebody


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 22 (2251 – 2300)

Comments

4  +  3  =