Menu

2404– 挣 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《挣》字的笔顺动画演示

《挣》的笔顺动画写字动画演示

《挣》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《挣》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他兼职挣了些钱
 • Phồn – 他兼職掙了些錢
 • Pinyin – Tā jiānzhí zhēngle xiē qián
 • Bồi – Tha chiên chứ châng lơ xia chiến
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy kiếm được một số tiền bán thời gian
 • Dịch tiếng Anh – He had made some money on the side.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他挣六位数的工资
 • Phồn – 他掙六位數的工資
 • Pinyin – Tā zhēng liù wèi shǔ de gōngzī
 • Bồi – Tha châng liêu uây sủ tơ cung chư
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta kiếm được một mức lương sáu con số
 • Dịch tiếng Anh – He earns a six-figure salary.


Các chữ Hán đồng âm

 • 争: to strive for; to vie for; to argue or debate; deficient or lacking (dialect); how or what (literary);
 • 凧: 凧
 • 峥: excel; lofty;
 • 征: to invite; to recruit; to levy (taxes); to draft (troops); phenomenon; symptom; characteristic sign (used as proof); evidence;
 • 徴: Japanese variant of 徵|征;
 • 怔: to stare blankly; startled;
 • 烝: multitudinous; the masses; to present (to sb); to rise; to advance; to progress; archaic variant of 蒸[zheng1];
 • 爭: Fight
 • 狰: hideous; fierce-looking;
 • 睁: to open (one’s eyes);
 • 筝: guzheng or long zither; long zither with 13 to 16 strings, developed from guqin 古琴 during Tang and Song times; Japanese koto;
 • 篜: bamboo;
 • 蒸: to evaporate; (of cooking) to steam; torch made from hemp stalks or bamboo (old); finely chopped firewood (old);
 • 钲: gong used to halt troops;
 • 铮: clang of metals; small gong;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 25 (2401 – 2450)

Comments

53  +    =  61