Menu

2518 – 巴结 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《巴》的笔顺动画写字动画演示

《巴》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《巴》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《结》字的笔顺动画演示

《结》的笔顺动画写字动画演示

《结》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《结》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 你没必要巴结他们
 • 你沒必要巴結他們
 • Nǐ méi bìyào bājié tāmen
 • Bồi – Nỉ mân bi dao ba chía tha mân
 • Dịch tiếng Việt – Các bạn không cần phải chịu đựng chúng
 • Dịch tiếng Anh – You don’t have to go about with them.

Ví dụ 2:

 • 你巴结他们的方式使我恶心
 • 你巴結他們的方式使我噁心
 • Nǐ bājié tāmen de fāngshì shǐ wǒ ěxīn
 • Bồi – Nỉ ba chía tha mân tợ phang sư sứ ủa ở xin
 • Dịch tiếng Việt – Cách bạn chịu đựng chúng khiến cho tôi buồn nôn
 • Dịch tiếng Anh – The way you crawl to them makes me sick.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 01 (2501 – 2550)

Comments

  +  36  =  41