Menu

2533 – 颁布 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《颁》的笔顺动画写字动画演示

《颁》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《颁》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《布》字的笔顺动画演示

《布》的笔顺动画写字动画演示

《布》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《布》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 国家即将颁布新法
 • 國家即將頒布新法
 • Guójiā jíjiāng bānbù xīnfǎ
 • Bồi – Cúa cha chí cheng ban bu xin phả
 • Dịch tiếng Việt – Quốc gia chuẩn bị ban bố luật mới
 • Dịch tiếng Anh – The state is going to issue a new law.

Ví dụ 2:

 • 近日颁布了打击恐怖主义的法令
 • 近日頒布了打擊恐怖主義的法令
 • Jìnrì bānbùle dǎjí kǒngbù zhǔyì de fǎlìng
 • Bồi – Chin rư ban bu lợ tả chí khủng bu chủ i tự phả linh
 • Dịch tiếng Việt –  Gần đây đã ban bố pháp lệnh chống khủng bố
 • Dịch tiếng Anh – Recently, decrees were issued to clamp down on terrorism.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 01 (2501 – 2550)

Comments

63  +    =  67