Menu

2544 – 包袱 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《包》的笔顺动画写字动画演示

《包》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《包》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《袱》字的笔顺动画演示

《袱》的笔顺动画写字动画演示

《袱》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《袱》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 你要甩开包袱
 • 你要甩開包袱
 • Nǐ yào shuǎi kāi bāofú
 • Bồi – Nỉ dao soải khai bao phú
 • Dịch tiếng Việt – Bạn phải trút bỏ gánh nặng
 • Dịch tiếng Anh – You need to throw off your burden.

Ví dụ 2:

 • 孩子不应是成就事业的包袱
 • 孩子不應是成就事業的包袱
 • Háizi bù yìng shì chéngjiù shìyè de bāofú
 • Bồi – Hái chự bu inh sư chấng chiêu sư dê tợ bao phú
 • Dịch tiếng Việt – Trẻ em không nên là gánh nặng của thành công sự nghiệp
 • Dịch tiếng Anh – Children shouldn’t get in the way of a successful career.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 01 (2501 – 2550)

Comments

73  +    =  75