Menu

2549 – 保姆 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《保》的笔顺动画写字动画演示

《保》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《保》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《姆》字的笔顺动画演示

《姆》的笔顺动画写字动画演示

《姆》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《姆》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 没有母亲会聘请粗心的保姆
 • 沒有母親會聘請粗心的保姆
 • Méiyǒu mǔqīn huì pìnqǐng cūxīn de bǎomǔ
 • Bồi – Mấy dẩu mủ chin huây pin chỉnh chu xin tợ báo mủ
 • Dịch tiếng Việt – Không có người mẹ nào lại thuê một bảo mẫu cẩu thả
 • Dịch tiếng Anh – No mother will hire a careless babysitter.

Ví dụ 2:

 • 雇了个保姆,我省心多了
 • 雇了個保姆,我省心多了
 • Gùle gè bǎomǔ,wǒ shěngxīnduō le.
 • Bồi – Gu lợ cưa báo mủ, ủa sẩng xin tua lợ
 • Dịch tiếng Việt – Thuê một người bảo mẫu, tôi đã trút được bao nhiêu lo âu
 • Dịch tiếng Anh – Hiring a nanny has saved me a lot of worry.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 01 (2501 – 2550)

Comments

1  +    =  11