Menu

2595 – 比喻 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《比》的笔顺动画写字动画演示

《比》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《比》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《喻》字的笔顺动画演示

《喻》的笔顺动画写字动画演示

《喻》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《喻》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 比喻有时也称为修辞
 • 比喻有時也稱為修辭
 • Bǐyù yǒu shí yě chēng wèi xiūcí
 • Bồi – Bi duy dẩu sứ dể sâng uây xiêu chứ
 • Dịch tiếng Việt – Tỉ dụ cũng có lúc được gọi là biện pháp tu từ
 • Dịch tiếng Anh – A figure is also called a rhetoric.

Ví dụ 2:

 • 我把它们比喻成车库或地窖
 • 我把它們比喻成車庫或地窖
 • Wǒ bǎ tāmen bǐyù chéng chēkù huò dìjiào
 • Bồi – Úa bả tha mân bỉ duy chấng chưa khu hua ti cheo
 • Dịch tiếng Việt –  Tôi ví chúng như một gara để xe hoặc là địa giáo (hầm trong nhà)
 • Dịch tiếng Anh – The analogy I resorted to was a garage or cellar.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 02 (2551 – 2600)

Comments

  +  47  =  51