Menu

2766 – 承办 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我们搭班承办这次活动吧- Nghe ví dụ
 • Phồn – 我們搭班承辦這次活動吧
 • Pinyin – Wǒmen dābān chéngbàn zhècì huódòng ba
 • Bồi – Updating
 • Dịch tiếng Việt – Updating
 • Dịch tiếng Anh – Let’s undertake this activity by working together temporarily.

Ví dụ 2:

 • Giản – 承办?是啊- Nghe ví dụ
 • Phồn – 承辦?是啊
 • Pinyin – Chéngbàn? Shì a
 • Bồi – Updating
 • Dịch tiếng Việt – Updating
 • Dịch tiếng Anh – Cater? Yeah.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 06 (2751 – 2800)

Comments