Menu

2840 – 凑合 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《凑》字的笔顺动画演示

《凑》的笔顺动画写字动画演示

《凑》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《凑》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《合》字的笔顺动画演示

《合》的笔顺动画写字动画演示

《合》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《合》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我的荷兰语还凑合 – Nghe ví dụ
 • Phồn – 我的荷蘭語還湊合
 • Pinyin – Wǒ de hélán yǔ hái còuhé
 • Bồi – Ủa tợ hứa lán duỷ hái châu hứa
 • Dịch tiếng Việt – Tiếng Hà Lan của tôi khá ổn
 • Dịch tiếng Anh – I can get by in Dutch

Ví dụ 2:

 • Giản – 你先凑合在这儿栖宿一夜吧! – Nghe ví dụ
 • Phồn – 你先湊合在這兒棲宿一夜吧!
 • Pinyin – Nǐ xiān còuhé zài zhè’er qī sù yīyè ba!
 • Bồi – Nỉ xen châu hứa chai chưa ơ chi su í dê ba!
 • Dịch tiếng Việt – Bạn nên tự nhiên ở lại đây một đêm nhé!
 • Dịch tiếng Anh – Sleep here for the night.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 07 (2801 – 2850)

Comments