Menu

2846 – 磋商 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《磋》字的笔顺动画演示

《磋》的笔顺动画写字动画演示

《磋》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《磋》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《商》字的笔顺动画演示

《商》的笔顺动画写字动画演示

《商》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《商》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 成功的磋商是仲裁的基础- Nghe ví dụ
 • Phồn – 成功的磋商是仲裁的基礎
 • Pinyin – Chénggōng de cuōshāng shì zhòngcái de jīchǔ
 • Bồi – Chấng cung tợ chua sang sư chung chái tợ chi chủ
 • Dịch tiếng Việt – Thương thuyết thành công là cơ sở của trọng tài
 • Dịch tiếng Anh – Successful negotiation is the meat and potatoes of arbitration.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他甚至不想与一个同事进行磋商 – Nghe ví dụ
 • Phồn – 他甚至不想與一個同事進行磋商
 • Pinyin – Tā shènzhì bùxiǎng yǔ yīgè tóngshì jìnxíng cuōshāng
 • Bồi – Tha sân chư bu xéng duỷ í cưa thúng sư chin xính chua sang
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy tham chí không muốn tham khảo ý kiến với đồng nghiệp
 • Dịch tiếng Anh – He didn’t even want to consult with one of his colleagues.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 07 (2801 – 2850)

Comments