Menu

Tải file nghe MP3 Audio – Sách Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ – Bài 002 – Hôm nay bạn có lên QQ không? – 今天,你Q了吗?(今天,你Q了嗎?) – Jīntiān, nǐ Qle ma?Chú ý: Đây là tài tiệu đi kèm sách bản cứng Trung Quốc 247: Một cái nhìn bỡ ngỡ. Tài liệu sẽ có ích và có tác dụng tối đa khi dùng cùng sách bản cứng. Cả nhà có thể xem thêm về sách bản cứng tại đây nha!

Giản thể: 今天,你Q了吗?

中国人喜欢在网上聊天,现在最流行的聊天软件叫做QQ。它的标志是一只胖乎乎的企鹅。几乎每个人都有QQ账户。

很多人打开电脑后就马上登陆QQ,看看有多少朋友在线。人们的QQ列表上有很多朋友:从家人到同事,甚至从来没有见面过的陌生人。人们在网络上有很多自由,因为网上聊天基本上是匿名的。人们不但用文字聊天,而且可以用图片或者符号表达自己的心情。在外面读书的学生经常通过QQ的视频聊天功能和家里人联系。在QQ上,可以两个人单独聊天,也可以一组人一起聊天。

中国人的网名(网络名字)是五花八门的。我有一个喜欢摄影的朋友,他的网名就叫做“哈苏相机”,这就是他使用的相机;我有一个很瘦的同学,他的外号叫做“猴子”,于是他把“猴子”当成自己的网名;我外婆的名字里面有一个“凤”字,她住的小区叫做朝阳小区,于是,她用成语“凤鸣朝阳”作为网名,我觉得这个名字很好听。也有人喜欢用自己的英文名字当做网名,还有人喜欢用一些奇怪的符号,但是可能他们自己也不知道怎么读吧。

如果你认识了一个中国人,除了要电话号码,你还应该问他:“你的QQ号是多少?”当然,首先你要有QQ软件和一个QQ账户。QQ的下载地址是:im.qq.com。

Phồn thể: 今天,你Q了嗎?

中國人喜歡在網上聊天,現在最流行的聊天軟件叫做QQ。它的標誌是一隻胖乎乎的企鵝。幾乎每個人都有QQ賬戶。

很多人打開電腦後就馬上登陸QQ,看看有多少朋友在線。人們的QQ列表上有很多朋友:從家人到同事,甚至從來沒有見面過的陌生人。人們在網絡上有很多自由,因為網上聊天基本上是匿名的。人們不但用文字聊天,而且可以用圖片或者符號表達自己的心情。在外面讀書的學生經常通過QQ的視頻聊天功能和家里人聯繫。在QQ上,可以兩個人單獨聊天,也可以一組人一起聊天。

中國人的網名(網絡名字)是五花八門的。我有一個喜歡攝影的朋友,他的網名就叫做“哈蘇相機”,這就是他使用的相機;我有一個很瘦的同學,他的外號叫做“猴子”,於是他把“猴子”當成自己的網名;我外婆的名字裡面有一個“鳳”字,她住的小區叫做朝陽小區,於是,她用成語“鳳鳴朝陽”作為網名,我覺得這個名字很好聽。也有人喜歡用自己的英文名字當做網名,還有人喜歡用一些奇怪的符號,但是可能他們自己也不知道怎麼讀吧。

如果你認識了一個中國人,除了要電話號碼,你還應該問他:“你的QQ號是多少?”當然,首先你要有QQ軟件和一個QQ賬戶。 QQ的下載地址是:im.qq.com。

Pinyin: Jīntiān, nǐ Qle ma?

Zhōngguó rén xǐhuān zài wǎngshàng liáotiān, xiànzài zuì liúxíng de liáotiān ruǎnjiàn jiàozuò QQ. Tā de biāozhì shì yī zhǐ pànghūhū de qì’é. Jīhū měi gèrén dōu yǒu QQ zhànghù.

Hěnduō rén dǎkāi diànnǎo hòu jiù mǎshàng dēnglù QQ, kàn kàn yǒu duōshǎo péngyǒu zàixiàn. Rénmen de QQ lièbiǎo shàng yǒu hěnduō péngyǒu: Cóng jiārén dào tóngshì, shènzhì cónglái méiyǒu jiànmiànguò de mòshēng rén. Rénmen zài wǎngluò shàng yǒu hěnduō zìyóu, yīnwèi wǎngshàng liáotiān jīběn shàng shì nìmíng de. Rénmen bùdàn yòng wénzì liáotiān, érqiě kěyǐ yòng túpiàn huòzhě fúhào biǎodá zìjǐ de xīnqíng. Zài wàimiàn dúshū de xuéshēng jīngcháng tōngguò QQ de shìpín liáotiān gōngnéng hé jiālǐ rén liánxì. Zài QQ shàng, kěyǐ liǎng gèrén dāndú liáotiān, yě kěyǐ yī zǔ rén yīqǐ liáotiān.

Zhōngguó rén de wǎng míng (wǎngluò míngzì) shì wǔhuābāmén de. Wǒ yǒu yīgè xǐhuān shèyǐng de péngyǒu, tā de wǎng míng jiù jiàozuò “hā sū xiàngjī”, zhè jiùshì tā shǐyòng de xiàngjī; wǒ yǒu yīgè hěn shòu de tóngxué, tā de wài háo jiàozuò “hóuzi”, yúshì tā bǎ “hóuzi” dàngchéng zìjǐ de wǎng míng; wǒ wàipó de míngzì lǐmiàn yǒu yīgè “fèng” zì, tā zhù de xiǎoqū jiàozuò zhāoyáng xiǎoqū, yúshì, tā yòng chéngyǔ “fèng míng zhāoyáng” zuòwéi wǎng míng, wǒ juédé zhège míngzì hěn hǎotīng. Yěyǒurén xǐhuān yòng zìjǐ de yīngwén míngzì dàngzuò wǎng míng, hái yǒu rén xǐhuān yòng yīxiē qíguài de fúhào, dànshì kěnéng tāmen zìjǐ yě bù zhīdào zěnme dú ba.

Rúguǒ nǐ rènshìle yīgè zhōngguó rén, chúle yào diànhuà hàomǎ, nǐ hái yīnggāi wèn tā:“Nǐ de QQ hào shì duōshǎo?” Dāngrán, shǒuxiān nǐ yào yǒu QQ ruǎnjiàn hé yīgè QQ zhànghù.QQ de xiàzài dìzhǐ shì:Im.Qq.Com.

Xem danh sách các bài khác

Phần dịch tiếng Việt có trong sách bản cứng: Trung Quốc 247 – Góc nhìn bỡ ngỡ cả nhà nhé!

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học nghe tiếng Trung, Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ, Văn hoá Trung Hoa

Comments

3  +  5  =