Menu

Tải file nghe MP3 Audio – Sách Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ – Bài 043 – Lão Vương và Tiểu Vương – 老王和小王 (老王和小王) – Lǎo wáng hé xiǎo wángChú ý: Đây là tài tiệu đi kèm sách bản cứng Trung Quốc 247: Một cái nhìn bỡ ngỡ. Tài liệu sẽ có ích và có tác dụng tối đa khi dùng cùng sách bản cứng. Cả nhà có thể xem thêm về sách bản cứng tại đây nha!

Giản thể: 老王和小王

“王”是中国最大的姓氏之一,有将近一亿人姓王。姓王的人这么多,但是他们可能都被叫做老王或者小王。对于其他的姓氏也是这样。用“老”和“小”称呼一个人,是我今天的主题。

因为要讨论年龄,先教大家几个常用的词:同辈、晚辈和长辈。同辈就是同一代人,或者年龄差不多的人,晚辈是更年轻的一代人,或者年龄比较小的人;长辈则相反。现在我们回到老王和小王这个话题。大部分姓王的人,年轻的时候被人叫做小王;等他老了,就被人叫做老王。这种称呼既简单又亲切。不过要注意的是,这种称呼不是非常正式,所以可能不是很礼貌。同辈或者长辈可以称呼姓王的人“小王”;而同辈或者晚辈可以称呼他“老王”。小王和老王之间没有一个确定的区分点。有些人比较年轻,但是看上去比较老,或者经验丰富,也可能被叫做老王。

有趣的是,小王可以是男的也可以是女的,但是我发现,老王一般只是男的。在一个公司里面,如果员工姓王,经理可以叫他小王或者老王;但是如果经理姓王,他的员工就不能这样称呼他,因为这样不礼貌。我姓翁,有一些朋友叫我老翁,同时另一些朋友叫我小翁。我不知道为什么,但是我感觉自己在那些叫我“老翁”的朋友面前更加自信。

最后我给大家推荐一首中国民乐《金蛇狂舞》,这个版本是北京奥运会开幕式的背景音乐,一定会让你听了非常开心!

音乐:中国民乐《金蛇狂舞》

Phồn thể: 老王和小王

“王”是中國最大的姓氏之一,有將近一億人姓王。姓王的人這麼多,但是他們可能都被叫做老王或者小王。對於其他的姓氏也是這樣。用“老”和“小”稱呼一個人,是我今天的主題。

因為要討論年齡,先教大家幾個常用的詞:同輩、晚輩和長輩。同輩就是同一代人,或者年齡差不多的人,晚輩是更年輕的一代人,或者年齡比較小的人;長輩則相反。現在我們回到老王和小王這個話題。大部分姓王的人,年輕的時候被人叫做小王;等他老了,就被人叫做老王。這種稱呼既簡單又親切。不過要注意的是,這種稱呼不是非常正式,所以可能不是很禮貌。同輩或者長輩可以稱呼姓王的人“小王”;而同輩或者晚輩可以稱呼他“老王”。小王和老王之間沒有一個確定的區分點。有些人比較年輕,但是看上去比較老,或者經驗豐富,也可能被叫做老王。

有趣的是,小王可以是男的也可以是女的,但是我發現,老王一般只是男的。在一個公司裡面,如果員工姓王,經理可以叫他小王或者老王;但是如果經理姓王,他的員工就不能這樣稱呼他,因為這樣不禮貌。我姓翁,有一些朋友叫我老翁,同時另一些朋友叫我小翁。我不知道為什麼,但是我感覺自己在那些叫我“老翁”的朋友面前更加自信。

最後我給大家推荐一首中國民樂《金蛇狂舞》,這個版本是北京奧運會開幕式的背景音樂,一定會讓你聽了非常開心!

音樂:中國民樂《金蛇狂舞》

Pinyin: Lǎo wáng hé xiǎo wáng

“Wáng” shì zhōngguó zuìdà de xìngshì zhī yī, yǒu jiàng jìn yī yì rén xìng wáng. Xìng wáng de rén zhème duō, dànshì tāmen kěnéng dōu bèi jiàozuò lǎo wáng huòzhě xiǎo wáng. Duìyú qítā de xìngshì yěshì zhèyàng. Yòng “lǎo” hé “xiǎo” chēnghu yīgè rén, shì wǒ jīntiān de zhǔtí.

Yīnwèi yào tǎolùn niánlíng, xiān jiào dàjiā jǐ gè chángyòng de cí: Tóngbèi, wǎnbèi hé zhǎngbèi. Tóngbèi jiùshì tóngyīdài rén, huòzhě niánlíng chā bù duō de rén, wǎnbèi shì gēng niánqīng de yī dài rén, huòzhě niánlíng bǐjiào xiǎo de rén; zhǎngbèi zé xiāngfǎn. Xiànzài wǒmen huí dào lǎo wáng hé xiǎo wáng zhège huàtí. Dà bùfèn xìng wáng de rén, niánqīng de shíhòu bèi rén jiàozuò xiǎo wáng; děng tā lǎole, jiù bèi rén jiàozuò lǎo wáng. Zhè zhǒng chēnghu jì jiǎndān yòu qīnqiè. Bùguò yào zhùyì de shì, zhè zhǒng chēnghu bùshì fēicháng zhèngshì, suǒyǐ kěnéng bùshì hěn lǐmào. Tóngbèi huòzhě zhǎngbèi kěyǐ chēnghu xìng wáng de rén “xiǎo wáng”; ér tóngbèi huòzhě wǎnbèi kěyǐ chēnghu tā “lǎo wáng”. Xiǎo wáng hé lǎo wáng zhī jiān méiyǒu yīgè quèdìng de qūfēn diǎn. Yǒuxiē rén bǐjiào niánqīng, dànshì kàn shàngqù bǐjiào lǎo, huòzhě jīngyàn fēngfù, yě kěnéng bèi jiàozuò lǎo wáng.

Yǒuqù de shì, xiǎo wáng kěyǐ shì nán de yě kěyǐ shì nǚ de, dànshì wǒ fāxiàn, lǎo wáng yībān zhǐshì nán de. Zài yīgè gōngsī lǐmiàn, rúguǒ yuángōng xìng wáng, jīnglǐ kěyǐ jiào tā xiǎo wáng huòzhě lǎo wáng; dànshì rúguǒ jīnglǐ xìng wáng, tā de yuángōng jiù bùnéng zhèyàng chēnghu tā, yīnwèi zhèyàng bù lǐmào. Wǒ xìng wēng, yǒu yīxiē péngyǒu jiào wǒ lǎowēng, tóngshí lìng yīxiē péngyǒu jiào wǒ xiǎo wēng. Wǒ bù zhīdào wèishéme, dànshì wǒ gǎnjué zìjǐ zài nàxiē jiào wǒ “lǎowēng” de péngyǒu miànqián gèngjiā zìxìn.

Zuìhòu wǒ gěi dàjiā tuījiàn yī shǒu zhōngguó mínyuè “jīnshé kuáng wǔ”, zhège bǎnběn shì běijīng àoyùnhuì kāimù shì de bèijǐng yīnyuè, yīdìng huì ràng nǐ tīngle fēicháng kāixīn!

Yīnyuè: Zhōngguó mínyuè “jīnshé kuáng wǔ”

Xem danh sách các bài khác

Phần dịch tiếng Việt có trong sách bản cứng: Trung Quốc 247 – Góc nhìn bỡ ngỡ cả nhà nhé!

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học nghe tiếng Trung, Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ, Văn hoá Trung Hoa

Comments

  +  80  =  81