Menu

Tải file nghe MP3 Audio – Sách Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ – Bài 057 – Bá Gia tính của lão bá tánh – 老百姓的百家姓 (老百姓的百家姓) – Lǎobǎixìng de bǎi jiā xìngChú ý: Đây là tài tiệu đi kèm sách bản cứng Trung Quốc 247: Một cái nhìn bỡ ngỡ. Tài liệu sẽ có ích và có tác dụng tối đa khi dùng cùng sách bản cứng. Cả nhà có thể xem thêm về sách bản cứng tại đây nha!

Giản thể: 老百姓的百家姓

“赵钱孙李,周吴郑王”这不是成语,而是一本著名的书——《百家姓》——的内容。这本书把中国人的姓排列在一起,帮助人们学习。百家姓,就是很多很多的姓。

中国人的姓在五六千年以前就出现了。据说,历史上一共出现过一万多个姓,其中大部分是一个字的姓,另外还有两个字或两个字以上的姓。那中国人的姓是怎么产生的呢?最早的时候,人们是没有姓的,只有名。为了纪念祖先或者家乡,人们就有了姓。比如:王姓,是为了纪念祖先是王;周姓,是为了纪念祖先是周朝的贵族。中国的大部分姓都来自地名,比如:赵、吴、郑、秦……其他的姓来自于辈分或者职业,还有一些姓来自于其他民族;现在,有一些父母把两个人的姓放在一起当作孩子的姓。

《百家姓》这本书没有其他的内容,只有姓,一共504个姓。每句都是四个字,按照读音排列起来,朗朗上口。在古代的时候,《百家姓》就是给孩子读的。由于这本书是在宋朝写的,宋朝皇帝姓赵,所以《百家姓》的第一个姓就是赵。而钱、孙、李也都是当时著名的姓,所以就被排在了前面。

现在,使用最多的中国姓是王、李、张和刘。姓在中国十分重要,所以我们就把普通的人们叫做老百姓。

Phồn thể: 老百姓的百家姓

“趙錢孫李,周吳鄭王”這不是成語,而是一本著名的書——《百家姓》——的內容。這本書把中國人的姓排列在一起,幫助人們學習。百家姓,就是很多很多的姓。

中國人的姓在五六千年以前就出現了。據說,歷史上一共出現過一萬多個姓,其中大部分是一個字的姓,另外還有兩個字或兩個字以上的姓。那中國人的姓是怎麼產生的呢?最早的時候,人們是沒有姓的,只有名。為了紀念祖先或者家鄉,人們就有了姓。比如:王姓,是為了紀念祖先是王;周姓,是為了紀念祖先是周朝的貴族。中國的大部分姓都來自地名,比如:趙、吳、鄭、秦……其他的姓來自於輩分或者職業,還有一些姓來自於其他民族;現在,有一些父母把兩個人的姓放在一起當作孩子的姓。

《百家姓》這本書沒有其他的內容,只有姓,一共504個姓。每句都是四個字,按照讀音排列起來,朗朗上口。在古代的時候,《百家姓》就是給孩子讀的。由於這本書是在宋朝寫的,宋朝皇帝姓趙,所以《百家姓》的第一個姓就是趙。而錢、孫、李也都是當時著名的姓,所以就被排在了前面。

現在,使用最多的中國姓是王、李、張和劉。姓在中國十分重要,所以我們就把普通的人們叫做老百姓。

Pinyin: Lǎobǎixìng de bǎi jiā xìng

“Zhào qián sūn lǐ, zhōu wú zhèng wáng” zhè bùshì chéngyǔ, ér shì yī běn zhùmíng de shū——“bǎi jiā xìng”——de nèiróng. Zhè běn shū bǎ zhōngguó rén de xìng páiliè zài yīqǐ, bāngzhù rénmen xuéxí. Bǎi jiā xìng, jiùshì hěnduō hěnduō de xìng.

Zhōngguó rén de xìng zài wǔliùqiān nián yǐqián jiù chūxiànle. Jùshuō, lìshǐ shàng yīgòng chūxiànguò yī wàn duō gè xìng, qízhōng dà bùfèn shì yīgè zì de xìng, lìngwài hái yǒu liǎng gè zì huò liǎng gè zì yǐshàng de xìng. Nà zhōngguó rén de xìng shì zěnme chǎnshēng de ne? Zuìzǎo de shíhòu, rénmen shì méiyǒu xìng de, zhǐyǒu míng. Wèile jìniàn zǔxiān huòzhě jiāxiāng, rénmen jiù yǒule xìng. Bǐrú: Wáng xìng, shì wèile jìniàn zǔxiān shi wáng; zhōu xìng, shì wèile jìniàn zǔxiān shi zhōu cháo de guìzú. Zhōngguó de dà bùfèn xìng dōu láizì dìmíng, bǐrú: Zhào, wú, zhèng, qín……qítā de xìng láizì yú bèifen huòzhě zhíyè, hái yǒu yīxiē xìng láizì yú qítā mínzú; xiànzài, yǒu yīxiē fùmǔ bǎ liǎng gèrén de xìng fàng zài yīqǐ dàng zuò háizi de xìng.

“Bǎi jiā xìng” zhè běn shū méiyǒu qítā de nèiróng, zhǐyǒu xìng, yīgòng 504 gè xìng. Měi jù dōu shì sì gè zì, ànzhào dúyīn páiliè qǐlái, lǎnglǎng shàng kǒu. Zài gǔdài de shíhòu,“bǎi jiā xìng” jiùshì gěi háizi dú de. Yóuyú zhè běn shū shì zài sòngcháo xiě de, sòngcháo huángdì xìng zhào, suǒyǐ “bǎi jiā xìng” de dì yī gè xìng jiùshì zhào. Ér qián, sūn, lǐ yě dōu shì dāngshí zhùmíng de xìng, suǒyǐ jiù bèi pái zàile qiánmiàn.

Xiànzài, shǐyòng zuìduō de zhōngguó xìng shì wáng, lǐ, zhāng hé liú. Xìng zài zhōngguó shí fèn zhòngyào, suǒyǐ wǒmen jiù bǎ pǔtōng de rénmen jiàozuò lǎobǎixìng.

Xem danh sách các bài khác

Phần dịch tiếng Việt có trong sách bản cứng: Trung Quốc 247 – Góc nhìn bỡ ngỡ cả nhà nhé!

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học nghe tiếng Trung, Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ, Văn hoá Trung Hoa

Comments

6  +  4  =