Menu

Tải file nghe MP3 Audio – Sách Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ – Bài 061 – Marco Polo – 马可·波罗(馬可·波羅) – Mǎ kě·bō luóChú ý: Đây là tài tiệu đi kèm sách bản cứng Trung Quốc 247: Một cái nhìn bỡ ngỡ. Tài liệu sẽ có ích và có tác dụng tối đa khi dùng cùng sách bản cứng. Cả nhà có thể xem thêm về sách bản cứng tại đây nha!

Giản thể: 马可·波罗

今天我要介绍一位中国人的老朋友,他来自远在欧洲的意大利。他曾经来到古代的中国,并把中国介绍给世界。

马可·波罗小的时候就从父亲和叔叔的口中听说了有关中国的事情,于是决定跟着他们来到中国看一看。由于中国和欧洲的距离很远,人们很少互相交流,更不用说来回于这两个地方了。但是,马可·波罗就做到了,他花了好几年时间,终于来到元朝帝国大都,也就是现在的北京。

马可·波罗在中国生活了二十年左右,他不仅了解了中国人的生活,还游览了很多地方,甚至还在中国做官。回到意大利后,他给我们留下了一本《马可·波罗游记》,这本书被翻译成各种语言,在欧洲引起了轰动。在书里面,人们看到了一个栩栩如生的中国,看到了中国人的日常生活和风俗习惯,看到了中国美丽的山水和繁华的城市。还有人说,马可·波罗把中国美食带到了欧洲,比如冰激凌、面条和烧饼等等。

马可·波罗的书里面有这么多奇怪的东西,一开始人们并不相信他,还讽刺他说大话。但是后来,随着人们对中国的了解越来越多,欧洲人终于相信中国确实是这样的。不过,现在有一些历史学家说,其实马可·波罗可能根本没有到过中国,他书里面的内容都是假的。而且,在中国的历史资料里面,也确实没有提到过马可·波罗这么一个人。但我相信,《马可·波罗游记》的作者肯定是见过中国,喜爱中国的。

Phồn thể: 馬可·波羅

今天我要介紹一位中國人的老朋友,他來自遠在歐洲的意大利。他曾經來到古代的中國,並把中國介紹給世界。

馬可·波羅小的時候就從父親和叔叔的口中聽說了有關中國的事情,於是決定跟著他們來到中國看一看。由於中國和歐洲的距離很遠,人們很少互相交流,更不用說來回於這兩個地方了。但是,馬可·波羅就做到了,他花了好幾年時間,終於來到元朝帝國大都,也就是現在的北京。

馬可·波羅在中國生活了二十年左右,他不僅了解了中國人的生活,還遊覽了很多地方,甚至還在中國做官。回到意大利後,他給我們留下了一本《馬可·波羅遊記》,這本書被翻譯成各種語言,在歐洲引起了轟動。在書裡面,人們看到了一個栩栩如生的中國,看到了中國人的日常生活和風俗習慣,看到了中國美麗的山水和繁華的城市。還有人說,馬可·波羅把中國美食帶到了歐洲,比如冰激凌、麵條和燒餅等等。

馬可·波羅的書裡面有這麼多奇怪的東西,一開始人們並不相信他,還諷刺他說大話。但是後來,隨著人們對中國的了解越來越多,歐洲人終於相信中國確實是這樣的。不過,現在有一些歷史學家說,其實馬可·波羅可能根本沒有到過中國,他書裡面的內容都是假的。而且,在中國的歷史資料裡面,也確實沒有提到過馬可·波羅這麼一個人。但我相信,《馬可·波羅遊記》的作者肯定是見過中國,喜愛中國的。

Pinyin: Mǎ kě·bō luó

Jīntiān wǒ yào jièshào yī wèi zhōngguó rén de lǎo péngyǒu, tā láizì yuǎn zài ōuzhōu de yìdàlì. Tā céngjīng lái dào gǔdài de zhōngguó, bìng bǎ zhōngguó jièshào gěi shìjiè.

Mǎ kě·bō luó xiǎo de shíhòu jiù cóng fùqīn hé shūshu de kǒu zhòng tīng shuōle yǒuguān zhōngguó de shìqíng, yúshì juédìng gēnzhe tāmen lái dào zhōngguó kàn yī kàn. Yóuyú zhōngguó hé ōuzhōu de jùlí hěn yuǎn, rénmen hěn shǎo hù xiàng jiāoliú, gèng bùyòng shuō láihuí yú zhè liǎng gè dìfāngle. Dànshì, mǎ kě·bō luó jiù zuò dàole, tā huāle hǎojǐ nián shíjiān, zhōngyú lái dào yuáncháo dìguó dàdū, yě jiùshì xiànzài de běijīng.

Mǎ kě·bō luó zài zhōngguó shēnghuóle èrshí nián zuǒyòu, tā bùjǐn liǎojiěle zhōngguó rén de shēnghuó, hái yóulǎnle hěnduō dìfāng, shènzhì hái zài zhōngguó zuò guān. Huí dào yìdàlì hòu, tā gěi wǒmen liú xiàle yī běn “mǎ kě·bō luó yóujì”, zhè běn shū bèi fānyì chéng gè zhǒng yǔyán, zài ōuzhōu yǐnqǐle hōngdòng. Zài shū lǐmiàn, rénmen kàn dàole yīgè xǔxǔrúshēng de zhōngguó, kàn dàole zhōngguó rén de rìcháng shēnghuó hé fēngsú xíguàn, kàn dàole zhōngguó měilì de shānshuǐ hé fánhuá de chéngshì. Hái yǒurén shuō, mǎ kě·bō luó bǎ zhōngguó měishí dài dàole ōuzhōu, bǐrú bīngjīlíng, miàntiáo hé shāobǐng děng děng.

Mǎ kě·bō luó de shū lǐmiàn yǒu zhème duō qíguài de dōngxī, yī kāishǐ rénmen bìng bù xiāngxìn tā, hái fèngcì tā shuō dàhuà. Dànshì hòulái, suízhe rénmen duì zhōngguó de liǎojiě yuè lái yuè duō, ōuzhōu rén zhōngyú xiāngxìn zhōngguó quèshí shì zhèyàng de. Bùguò, xiànzài yǒu yīxiē lìshǐ xué jiā shuō, qíshí mǎ kě·bō luó kěnéng gēnběn méiyǒu dàoguò zhōngguó, tā shū lǐmiàn de nèiróng dōu shì jiǎ de. Érqiě, zài zhōngguó de lìshǐ zīliào lǐmiàn, yě quèshí méiyǒu tí dàoguò mǎ kě·bō luó zhème yīgè rén. Dàn wǒ xiāngxìn,“mǎ kě·bō luó yóujì” de zuòzhě kěndìng shì jiànguò zhōngguó, xǐ’ài zhōngguó de.

Xem danh sách các bài khác

Phần dịch tiếng Việt có trong sách bản cứng: Trung Quốc 247 – Góc nhìn bỡ ngỡ cả nhà nhé!

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học nghe tiếng Trung, Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ, Văn hoá Trung Hoa

Comments

  +  23  =  27