Menu

Tải file nghe MP3 Audio – Sách Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ – Bài 068 – Sức mạnh của Weibo – 微博的力量 (微博的力量) – Wēi bó de lìliàngChú ý: Đây là tài tiệu đi kèm sách bản cứng Trung Quốc 247: Một cái nhìn bỡ ngỡ. Tài liệu sẽ có ích và có tác dụng tối đa khi dùng cùng sách bản cứng. Cả nhà có thể xem thêm về sách bản cứng tại đây nha!

Giản thể: 微博的力量

慢速中文刚开播的时候,我告诉过大家,几乎每个上网的中国人都有QQ号。不过,互联网发展的速度很快,新的产品很快代替了旧的产品。如果你现在还在问别人要QQ号,他们可能会笑你,然后告诉你,人们现在用微博和微信。今天我就说说微博。

微博是微型博客的简称。据我所知,最早的微博就是Twitter。它可以让用户发送140个字以内的消息。可是Twitter在中国被禁止了。于是就出现了中国自己的微博。在微博上,用户可以自己报道新闻,他们报道新闻的速度和规模,让媒体望尘莫及。最早出现的微博网站,比如饭否,因为用户在上面发表了一些敏感的内容,这个网站被政府关闭了。新浪是中国最大的网络新闻媒体之一,他们吸取了饭否的教训,和政府搞好了关系,建立了新浪微博。新浪微博的用户很多,在中国影响力不小。而且它把“weibo”注册为自己的域名。所以当人们说微博的时候,基本上就是指新浪微博。

微博方便了新闻的报道和传播,也让人们关注到了以前没有关注到的事情。比如:2011年7月,温州动车事故发生后仅仅4分钟,第一条相关的微博就出现在网络上,比新闻媒体早两个多小时。即使是后来官方媒体报道了这件事情,人们还是愿意上微博阅读更多的内容。再比如:2012年8月,一位政府官员在一个事故现场哈哈大笑的照片在微博被人不停地转发,同时,人们又发现,这个官员每次出现的时候都戴着不同的手表,而且是特别贵的高档手表。人们非常不满,怀疑他受贿。结果,调查部门发现,他至少有83块手表,还有很多来源不明的钱。现在他是一个在监狱里面的囚犯。

这样的事情经常发生,如果没有微博这个工具,事情的发展可能完全不一样。微博让人们感觉到了自己的力量和责任。当然,任何武器都会被利益所收买,被无知所滥用。不过,这种表达的自由是人们从来没有过的。善良的人们知道如何好好利用这个工具,知道更加珍惜每次使用的机会。

Phồn thể: 微博的力量

慢速中文剛開播的時候,我告訴過大家,幾乎每個上網的中國人都有QQ號。不過,互聯網發展的速度很快,新的產品很快代替了舊的產品。如果你現在還在問別人要QQ號,他們可能會笑你,然後告訴你,人們現在用微博和微信。今天我就說說微博。

微博是微型博客的簡稱。據我所知,最早的微博就是Twitter。它可以讓用戶發送140個字以內的消息。可是Twitter在中國被禁止了。於是就出現了中國自己的微博。在微博上,用戶可以自己報導新聞,他們報導新聞的速度和規模,讓媒體望塵莫及。最早出現的微博網站,比如飯否,因為用戶在上面發表了一些敏感的內容,這個網站被政府關閉了。新浪是中國最大的網絡新聞媒體之一,他們吸取了飯否的教訓,和政府搞好了關係,建立了新浪微博。新浪微博的用戶很多,在中國影響力不小。而且它把“weibo”註冊為自己的域名。所以當人們說微博的時候,基本上就是指新浪微博。

微博方便了新聞的報導和傳播,也讓人們關注到了以前沒有關注到的事情。比如:2011年7月,溫州動車事故發生後僅僅4分鐘,第一條相關的微博就出現在網絡上,比新聞媒體早兩個多小時。即使是後來官方媒體報導了這件事情,人們還是願意上微博閱讀更多的內容。再比如:2012年8月,一位政府官員在一個事故現場哈哈大笑的照片在微博被人不停地轉發,同時,人們又發現,這個官員每次出現的時候都戴著不同的手錶,而且是特別貴的高檔手錶。人們非常不滿,懷疑他受賄。結果,調查部門發現,他至少有83塊手錶,還有很多來源不明的錢。現在他是一個在監獄裡面的囚犯。

這樣的事情經常發生,如果沒有微博這個工具,事情的發展可能完全不一樣。微博讓人們感覺到了自己的力量和責任。當然,任何武器都會被利益所收買,被無知所濫用。不過,這種表達的自由是人們從來沒有過的。善良的人們知道如何好好利用這個工具,知道更加珍惜每次使用的機會。

Pinyin: Wēi bó de lìliàng

Màn sù zhōngwén gāng kāi bò de shíhòu, wǒ gàosù guo dàjiā, jīhū měi gè shàngwǎng de zhōngguó rén dōu yǒu QQ hào. Bùguò, hùliánwǎng fāzhǎn de sùdù hěn kuài, xīn de chǎnpǐn hěn kuài dàitìle jiù de chǎnpǐn. Rúguǒ nǐ xiànzài hái zài wèn biérén yào QQ hào, tāmen kěnéng huì xiào nǐ, ránhòu gào sù nǐ, rénmen xiànzài yòng wēi bó hé wēixìn. Jīntiān wǒ jiù shuō shuō wēi bó.

Wēi bó shì wéixíng bókè de jiǎnchēng. Jù wǒ suǒ zhī, zuìzǎo de wéi bó jiùshì Twitter. Tā kěyǐ ràng yònghù fāsòng 140 gè zì yǐnèi de xiāoxī. Kěshì Twitter zài zhōngguó bèi jìnzhǐle. Yúshì jiù chūxiànle zhōngguó zìjǐ de wéi bó. Zài wēi bó shàng, yònghù kěyǐ zìjǐ bàodào xīnwén, tāmen bàodào xīnwén de sùdù hé guīmó, ràng méitǐ wàngchénmòjí. Zuìzǎo chūxiàn de wéi bó wǎngzhàn, bǐrú fàn fǒu, yīnwèi yònghù zài shàngmiàn fābiǎole yīxiē mǐngǎn de nèiróng, zhège wǎngzhàn bèi zhèngfǔ guānbìle. Xīnlàng shì zhōngguó zuìdà de wǎngluò xīnwén méitǐ zhī yī, tāmen xīqǔle fàn fǒu de jiàoxùn, hé zhèngfǔ gǎo hǎole guānxì, jiànlìle xīnlàng wēi bó. Xīnlàng wēi bó de yònghù hěnduō, zài zhōngguó yǐngxiǎng lì bù xiǎo. Érqiě tā bǎ “weibo” zhùcè wèi zìjǐ de yùmíng. Suǒyǐ dāng rénmen shuō wēi bó de shíhòu, jīběn shàng jiùshì zhǐ xīnlàng wēi bó.

Wēi bó Fāngbiàn le xīnwén de bàodào hé chuánbò, yě ràng rénmen guānzhù dàole yǐqián méiyǒu guānzhù dào de shìqíng. Bǐrú:2011 Nián 7 yuè, wēnzhōu dòngchē shìgù fāshēng hòu jǐnjǐn 4 fēnzhōng, dì yī tiáo xiāngguān de wéi bó jiù chūxiànzài wǎngluò shàng, bǐ xīnwén méitǐ zǎo liǎng gè duō xiǎoshí. Jíshǐ shì hòulái guānfāng méitǐ bàodàole zhè jiàn shìqíng, rénmen háishì yuànyì shàng wēi bó yuèdú gèng duō de nèiróng. Zài bǐrú:2012 Nián 8 yuè, yī wèi zhèngfǔ guānyuán zài yīgè shìgù xiànchǎng hāhā dà xiào de zhàopiàn zài wēi bó bèi rén bù tíng dì zhuàn fā, tóngshí, rénmen yòu fāxiàn, zhège guānyuán měi cì chūxiàn de shíhòu dōu dàizhe bùtóng de shǒubiǎo, érqiě shì tèbié guì de gāodàng shǒubiǎo. Rénmen fēicháng bùmǎn, huáiyí tā shòuhuì. Jiéguǒ, diàochá bùmén fāxiàn, tā zhìshǎo yǒu 83 kuài shǒubiǎo, hái yǒu hěnduō láiyuán bùmíng de qián. Xiàn zài tā shì yīgè zài jiānyù lǐmiàn de qiúfàn.

Zhèyàng de shìqíng jīngcháng fāshēng, rúguǒ méiyǒu wēi bó zhège gōngjù, shìqíng de fāzhǎn kěnéng wánquán bù yīyàng. Wēi bó ràng rénmen gǎnjué dàole zìjǐ de lìliàng hé zérèn. Dāngrán, rènhé wǔqì dūhuì bèi lìyì suǒ shōumǎi, bèi wúzhī suǒ lànyòng. Bùguò, zhè zhǒng biǎodá de zìyóu shì rénmen cónglái méiyǒuguò de. Shànliáng de rénmen zhīdào rúhé hǎo hào lìyòng zhège gōngjù, zhīdào gèngjiā zhēnxī měi cì shǐyòng de jīhuì.

Xem danh sách các bài khác

Phần dịch tiếng Việt có trong sách bản cứng: Trung Quốc 247 – Góc nhìn bỡ ngỡ cả nhà nhé!

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học nghe tiếng Trung, Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ, Văn hoá Trung Hoa

Comments

  +  38  =  47