Menu

Audio – Sách Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ – Bài 083 – Trung Quốc trong sương mù – 雾霾中的中国 (霧霾中的中國) – Wù mái zhōng de zhōngguóChú ý: Đây là tài tiệu đi kèm sách bản cứng Trung Quốc 247: Một cái nhìn bỡ ngỡ. Tài liệu sẽ có ích và có tác dụng tối đa khi dùng cùng sách bản cứng. Cả nhà có thể xem thêm về sách bản cứng tại đây nha!

Giản thể: 雾霾中的中国

最近一段时间,中国的很多城市笼罩在一片雾霾当中。空气的质量很差,人们只好带着口罩出门。很多在户外的活动都取消了。那雾霾究竟是什么?到底是什么原因导致了这么严重的雾霾?

雾霾,也叫烟霞,简单地说,就是空气中含有大量的灰尘和水分。雾霾天,外面是白茫茫一片。能见度很低,也就是说,人们能看清楚东西的距离很短。所以根本看不见蓝天和白云了。雾霾天,出门比较危险。开车的人只好打开车灯,降低速度。学校也只能停课。老人和孩子尽可能待在家里不出门。想出门 运动的人也只好放弃了。雾霾对人的身体有严重的危害,会引起人的疾病。最直接的,就是会影响人的呼吸系统。在北方的一些大城市,特别是北京,雾霾尤其严重。有一次,我在北京打车,就听司机抱怨说,在北京生活,寿命会缩短。

对于为什么会有雾霾,一般人都明白这个原因。中国正在快速地发展经济,但是在政治和环境保护上,还很落后。大量的工厂和建筑工地,燃煤发电,以及汽车尾气,是造成雾霾的最主要原因。现在,人们意识到了这个问题的严重性,决定开始治理环境。不过,还有一些不负责任的“专家”和媒体却提出了一些非常可笑的说法。比如:雾霾来自厨房。因为中国人在厨房里炒菜,会产生大量的烟。于是就产生了雾霾。还有人说,是燃放烟花爆竹,点蚊香产生了雾霾,等等。有人开玩笑说,如果没有这些“专家”和媒体,中国的雾霾可能不会这么严重。

Phồn thể: 霧霾中的中國

最近一段時間,中國的很多城市籠罩在一片霧霾當中。空氣的質量很差,人們只好帶著口罩出門。很多在戶外的活動都取消了。那霧霾究竟是什麼?到底是什麼原因導致了這麼嚴重的霧霾?

霧霾,也叫煙霞,簡單地說,就是空氣中含有大量的灰塵和水分。霧霾天,外面是白茫茫一片。能見度很低,也就是說,人們能看清楚東西的距離很短。所以根本看不見藍天和白云了。霧霾天,出門比較危險。開車的人只好打開車燈,降低速度。學校也只能停課。老人和孩子盡可能待在家裡不出門。想出門 運動的人也只好放棄了。霧霾對人的身體有嚴重的危害,會引起人的疾病。最直接的,就是會影響人的呼吸系統。在北方的一些大城市,特別是北京,霧霾尤其嚴重。有一次,我在北京打車,就听司機抱怨說,在北京生活,壽命會縮短。

對於為什麼會有霧霾,一般人都明白這個原因。中國正在快速地發展經濟,但是在政治和環境保護上,還很落後。大量的工廠和建築工地,燃煤發電,以及汽車尾氣,是造成霧霾的最主要原因。現在,人們意識到了這個問題的嚴重性,決定開始治理環境。不過,還有一些不負責任的“專家”和媒體卻提出了一些非常可笑的說法。比如:霧霾來自廚房。因為中國人在廚房裡炒菜,會產生大量的煙。於是就產生了霧霾。還有人說,是燃放煙花爆竹,點蚊香產生了霧霾,等等。有人開玩笑說,如果沒有這些“專家”和媒體,中國的霧霾可能不會這麼嚴重。

Pinyin: Wù mái zhōng de zhōngguó

Zuìjìn yīduàn shíjiān, zhōngguó de hěnduō chéngshì lóngzhào zài yīpiàn wù mái dāngzhōng. Kōngqì de zhìliàng hěn chà, rénmen zhǐhǎo dàizhe kǒuzhào chūmén. Hěnduō zài hùwài de huódòng dōu qǔxiāole. Nà wù mái jiùjìng shì shénme? Dàodǐ shì shénme yuányīn dǎozhìle zhème yánzhòng de wù mái?

Wù mái, yě jiào yānxiá, jiǎndān de shuō, jiùshì kōngqì zhòng hányǒu dàliàng de huīchén hé shuǐfèn. Wù mái tiān, wàimiàn shì bái mángmáng yīpiàn. Néngjiàndù hěn dī, yě jiùshì shuō, rénmen néng kàn qīngchǔ dōngxī de jùlí hěn duǎn. Suǒyǐ gēnběn kàn bùjiàn lántiān hé báiyúnle. Wù mái tiān, chūmén bǐjiào wéixiǎn. Kāichē de rén zhǐhǎo dǎkāi chē dēng, jiàngdī sùdù. Xuéxiào yě zhǐ néng tíngkè. Lǎorén hé háizi jǐn kěnéng dài zài jiālǐ bù chūmén. Xiǎng chūmén yùndòng de rén yě zhǐhǎo fàngqìle. Wù mái duì rén de shēntǐ yǒu yánzhòng de wéihài, huì yǐnqǐ rén de jíbìng. Zuì zhíjiē de, jiùshì huì yǐngxiǎng rén de hūxī xìtǒng. Zài běifāng de yīxiē dà chéngshì, tèbié shì běijīng, wù mái yóuqí yánzhòng. Yǒu yīcì, wǒ zài běijīng dǎchē, jiù tīng sījī bàoyuàn shuō, zài běijīng shēnghuó, shòumìng huì suōduǎn.

Duìyú wèishéme huì yǒu wù mái, yībānrén dōu míngbái zhège yuányīn. Zhōngguó zhèngzài kuàisù de fāzhǎn jīngjì, dànshì zài zhèngzhì hé huánjìng bǎohù shàng, hái hěn luòhòu. Dàliàng de gōngchǎng hé jiànzhú gōngdì, rán méi fādiàn, yǐjí qìchē wěiqì, shì zàochéng wù mái de zuì zhǔyào yuányīn. Xiànzài, rénmen yìshí dàole zhège wèntí de yán chóng xìng, juédìng kāishǐ zhìlǐ huánjìng. Bùguò, hái yǒu yīxiē bù fù zérèn de “zhuānjiā” hé méitǐ què tíchūle yīxiē fēicháng kěxiào de shuōfǎ. Bǐrú: Wù mái láizì chúfáng. Yīn wéi zhōngguó rén zài chúfáng lǐ chǎocài, huì chǎnshēng dàliàng de yān. Yúshì jiù chǎnshēngle wù mái. Hái yǒurén shuō, shì ránfàng yānhuā bàozhú, diǎn wénxiāng chǎnshēngle wù mái, děng děng. Yǒurén kāiwánxiào shuō, rúguǒ méiyǒu zhèxiē “zhuānjiā” hé méitǐ, zhōngguó de wù mái kěnéng bù huì zhème yánzhòng.

Xem danh sách các bài khác

Phần dịch tiếng Việt có trong sách bản cứng: Trung Quốc 247 – Góc nhìn bỡ ngỡ cả nhà nhé!

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học nghe tiếng Trung, Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ, Văn hoá Trung Hoa

Comments

56  +    =  62