Menu

Tải file nghe MP3 Audio – Sách Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ – Bài 084 – Nghệ thuật mặc cả – 砍价的艺术 (砍價的藝術) – Kǎn jià de yìshùChú ý: Đây là tài tiệu đi kèm sách bản cứng Trung Quốc 247: Một cái nhìn bỡ ngỡ. Tài liệu sẽ có ích và có tác dụng tối đa khi dùng cùng sách bản cứng. Cả nhà có thể xem thêm về sách bản cứng tại đây nha!

Giản thể: 砍价的艺术

砍价,也叫讲价、杀价、讨价还价。意思是在买东西的时候,买家和店主之间商量价格的过程。有外国朋友问:在中国买东西的时候,什么时候可以砍价?怎样才能以最便宜的价格买到自己喜欢的东西呢?今天,我就给大家讲一讲砍价的艺术。

在有些地方买东西,你可以砍价,在有些地方则不行。在大商场或者超市买东西,一般都要按照标明的价格来购买,不能砍价。而在一些小商店或者市场买东西,就可以砍价。在这些地方,商家为了赚钱,把价格抬得比较高。这时,如果你不砍价,你可能吃亏,花很多钱却买到不那么好的商品。所以,为了不吃亏,你就要砍价。

那么,如何砍价呢?在看中一件衣服后,你可以问店主:“这件衣服多少钱?”店主会给你一个价格,比如:200元。这时你要想一想,这个价格合理么?同类的衣服一般多少钱?如果店主的出价比较高,你就要和他砍价。你可以说:“这个太贵了”,“可不可以便宜点?”然后提出你自己的价格。我的经验是,可以提出一半的价格,这个价格比较接近成本。你说:“100卖不卖?”当然,在不同的城市或地点,出价的情况都不太一样。在有些地方,你甚至可以提出三分之一的价格。有经验的人知道一件商品的成本是多少,就能提出和成本很接近的价格。

你要记住,不要表现出对这件衣服很喜爱,反而还要指出这件衣服的缺点。这样,店主就觉得你比较内行,骗不过你,就把商品便宜卖掉。当你提出比较低的价格之后,店主就会稍稍降低他的价格,“180元,卖给你,怎么样?”然后你也可以稍稍提高你的出价,“太贵了,这件衣服最多120元。”这样,你一句我一句,你们最后就会商量出一个中间的价格。你可能花150元就把这件衣服买下。但如果店主不同意再降价,你还可以假装不买了,准备离开。这时店主觉得可惜,就有可能喊你回来,把商品便宜卖给你。

其实,砍价也是为了保护自己的权益。在砍价的时候,不要紧张。砍得多了,你就会觉得越来越有经验。

Phồn thể: 砍價的藝術

砍價,也叫講價、殺價、討價還價。意思是在買東西的時候,買家和店主之間商量價格的過程。有外國朋友問:在中國買東西的時候,什麼時候可以砍價?怎樣才能以最便宜的價格買到自己喜歡的東西呢?今天,我就給大家講一講砍價的藝術。

在有些地方買東西,你可以砍價,在有些地方則不行。在大商場或者超市買東西,一般都要按照標明的價格來購買,不能砍價。而在一些小商店或者市場買東西,就可以砍價。在這些地方,商家為了賺錢,把價格抬得比較高。這時,如果你不砍價,你可能吃虧,花很多錢卻買到不那麼好的商品。所以,為了不吃虧,你就要砍價。

那麼,如何砍價呢?在看中一件衣服後,你可以問店主:“這件衣服多少錢?”店主會給你一個價格,比如:200元。這時你要想一想,這個價格合理麼?同類的衣服一般多少錢?如果店主的出價比較高,你就要和他砍價。你可以說:“這個太貴了”,“可不可以便宜點?”然後提出你自己的價格。我的經驗是,可以提出一半的價格,這個價格比較接近成本。你說:“100賣不賣?”當然,在不同的城市或地點,出價的情況都不太一樣。在有些地方,你甚至可以提出三分之一的價格。有經驗的人知道一件商品的成本是多少,就能提出和成本很接近的價格。

你要記住,不要表現出對這件衣服很喜愛,反而還要指出這件衣服的缺點。這樣,店主就覺得你比較內行,騙不過你,就把商品便宜賣掉。當你提出比較低的價格之後,店主就會稍稍降低他的價格,“180元,賣給你,怎麼樣?”然後你也可以稍稍提高你的出價,“太貴了,這件衣服最多120元。”這樣,你一句我一句,你們最後就會商量出一個中間的價格。你可能花150元就把這件衣服買下。但如果店主不同意再降價,你還可以假裝不買了,準備離開。這時店主覺得可惜,就有可能喊你回來,把商品便宜賣給你。

其實,砍價也是為了保護自己的權益。在砍價的時候,不要緊張。砍得多了,你就會覺得越來越有經驗。

Pinyin: Kǎn jià de yìshù

Kǎn jià, yě jiào jiǎngjià, shājià, tǎojiàhuánjià. Yìsi shì zài mǎi dōngxī de shíhòu, mǎi jiā hé diànzhǔ zhī jiān shāngliáng jiàgé de guòchéng. Yǒu wàiguó péngyǒu wèn: Zài zhōngguó mǎi dōngxī de shíhòu, shénme shíhòu kěyǐ kǎn jià? Zěnyàng cáinéng yǐ zuì piányí de jiàgé mǎi dào zìjǐ xǐhuān de dōngxī ne? Jīntiān, wǒ jiù gěi dàjiā jiǎng yī jiǎng kǎn jià de yìshù.

Zài yǒuxiē dìfāng mǎi dōngxī, nǐ kěyǐ kǎn jià, zài yǒuxiē dìfāng zé bùxíng. Zài dà shāngchǎng huòzhě chāoshì mǎi dōngxī, yībān dōu yào ànzhào biāomíng de jiàgé lái gòumǎi, bùnéng kǎn jià. Ér zài yīxiē xiǎo shāngdiàn huòzhě shìchǎng mǎi dōngxī, jiù kěyǐ kǎn jià. Zài zhèxiē dìfāng, shāngjiā wèile zhuànqián, bǎ jiàgé tái dé bǐjiào gāo. Zhè shí, rúguǒ nǐ bù kǎn jià, nǐ kěnéng chīkuī, huā hěnduō qián què mǎi dào bù nàme hǎo de shāngpǐn. Suǒyǐ, wèi liǎo bù chīkuī, nǐ jiù yào kǎn jià.

Nàme, rúhé kǎn jià ne? Zài kàn zhòng yī jiàn yīfú hòu, nǐ kěyǐ wèn diànzhǔ:“Zhè jiàn yīfú duōshǎo qián?” Diànzhǔ huì gěi nǐ yīgè jiàgé, bǐrú:200 Yuán. Zhè shí nǐ yào xiǎng yī xiǎng, zhège jiàgé hélǐ me? Tónglèi de yīfú yībān duōshǎo qián? Rúguǒ diànzhǔ de chūjià bǐjiào gāo, nǐ jiù yào hé tā kǎn jià. Nǐ kěyǐ shuō:“Zhège tài guìle”,“kěbù kěyǐ piányí diǎn?” Ránhòu tíchū nǐ zìjǐ de jiàgé. Wǒ de jīngyàn shì, kěyǐ tíchū yībàn de jiàgé, zhège jiàgé bǐjiào jiējìn chéngběn. Nǐ shuō:“100 Mài bù mài?” Dāngrán, zài bùtóng de chéngshì huò dìdiǎn, chūjià de qíngkuàng dōu bù tài yīyàng. Zài yǒuxiē dìfāng, nǐ shènzhì kěyǐ tíchū sān fēn zhī yī de jiàgé. Yǒu jīngyàn de rén zhīdào yī jiàn shāngpǐn de chéngběn shì duōshǎo, jiù néng tíchū hé chéngběn hěn jiējìn de jiàgé.

Nǐ yào jì zhù, bùyào biǎoxiàn chū duì zhè jiàn yīfú hěn xǐ’ài, fǎn’ér hái yào zhǐchū zhè jiàn yīfú de quēdiǎn. Zhèyàng, diànzhǔ jiù juédé nǐ bǐjiào nèiháng, piàn bùguò nǐ, jiù bǎ shāngpǐn piányí mài diào. Dāng nǐ tíchū bǐjiào dī de jiàgé zhīhòu, diànzhǔ jiù huì shāoshāo jiàngdī tā de jiàgé,“180 yuán, mài gěi nǐ, zěnme yàng?” Ránhòu nǐ yě kěyǐ shāoshāo tígāo nǐ de chūjià,“tài guìle, zhè jiàn yīfú zuìduō 120 yuán.” Zhèyàng, nǐ yījù wǒ yījù, nǐmen zuìhòu jiù huì shāngliáng chū yīgè zhōngjiān de jiàgé. Nǐ kěnéng huā 150 yuán jiù bǎ zhè jiàn yīfú mǎi xià. Dàn rúguǒ diànzhǔ bù tóngyì zài jiàngjià, nǐ hái kěyǐ jiǎzhuāng bú mǎile, zhǔnbèi líkāi. Zhè shí diànzhǔ juédé kěxí, jiù yǒu kěnéng hǎn nǐ huílái, bǎ shāngpǐn piányí mài gěi nǐ.

Qíshí, kǎn jià yěshì wèile bǎohù zìjǐ de quányì. Zài kǎn jià de shíhòu, bùyào jǐnzhāng. Kǎn dé duōle, nǐ jiù huì juédé yuè lái yuè yǒu jīngyàn.

Xem danh sách các bài khác

Phần dịch tiếng Việt có trong sách bản cứng: Trung Quốc 247 – Góc nhìn bỡ ngỡ cả nhà nhé!

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học nghe tiếng Trung, Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ, Văn hoá Trung Hoa

Comments

1  +  2  =