Menu

Tải file nghe MP3 Audio – Sách Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ – Bài 085 – Cuộc sống của Bắc phiêu – 北漂的生活 (北漂的生活) – Běi piāo de shēnghuóChú ý: Đây là tài tiệu đi kèm sách bản cứng Trung Quốc 247: Một cái nhìn bỡ ngỡ. Tài liệu sẽ có ích và có tác dụng tối đa khi dùng cùng sách bản cứng. Cả nhà có thể xem thêm về sách bản cứng tại đây nha!

Giản thể: 北漂的生活

北漂,这已经不是一个新词了,但是它一直存在着。“北”当然是指北京;“漂”,就像浮在水上一样,到处游,没有固定的地方。在中国的一些大城市,特别是首都北京,有这样一群人,他们的生活状态就是这样,没有固定的房子,像漂在这个城市一样。这些人也就被称为“北漂”。

那么,什么样的人会成为“北漂”呢?主要是年轻人,他们为了梦想,来到了北京。他们觉得,在这里,到处充满着机会。然而,对于来自外地的年轻人来说,他们的机会其实并不多。他们一般只能从底层的工作开始做起。工资也比较低。为了省钱,很多人选择住在城市的郊区,和朋友合租,甚至是群租。北漂们白天在高档的写字楼里工作,晚上钻进拥挤的地铁或者公共汽车,花一两个小时回到自己的小房子里。饿了,就在路边随便买点吃的。虽然很辛苦,很多人仍然相信自己离梦想越来越近。

不过,事实的残酷让越来越多的北漂们决定离开北京。理由有很多,主要是房子太贵,生活太贵。对中国人来说,有房子才有安全感,如果想到自己奋斗10年20年也买不到一个房子,那么在一个远离父母的地方生活,没有意义。另外就是北京的堵车实在是太严重了,每天在路上的时间至少两三个小时,甚至更多,让北漂们身心疲惫。生活的成本也比较高,同学的聚会,公司的聚会,对本来就工资不高的他们来说更是承担不了的压力。

回到家乡生活的“北漂们”,当然也会面对各种各样的问题,但是多数不后悔离开北京。其实外国人在北京也是“北漂”,不过和中国人的“北漂”有着不同的生活状态。

Phồn thể: 北漂的生活

北漂,這已經不是一個新詞了,但是它一直存在著。 “北”當然是指北京;“漂”,就像浮在水上一樣,到處遊,沒有固定的地方。在中國的一些大城市,特別是首都北京,有這樣一群人,他們的生活狀態就是這樣,沒有固定的房子,像漂在這個城市一樣。這些人也就被稱為“北漂”。

那麼,什麼樣的人會成為“北漂”呢?主要是年輕人,他們為了夢想,來到了北京。他們覺得,在這裡,到處充滿著機會。然而,對於來自外地的年輕人來說,他們的機會其實並不多。他們一般只能從底層的工作開始做起。工資也比較低。為了省錢,很多人選擇住在城市的郊區,和朋友合租,甚至是群租。北漂們白天在高檔的寫字樓里工作,晚上鑽進擁擠的地鐵或者公共汽車,花一兩個小時回到自己的小房子裡。餓了,就在路邊隨便買點吃的。雖然很辛苦,很多人仍然相信自己離夢想越來越近。

不過,事實的殘酷讓越來越多的北漂們決定離開北京。理由有很多,主要是房子太貴,生活太貴。對中國人來說,有房子才有安全感,如果想到自己奮鬥10年20年也買不到一個房子,那麼在一個遠離父母的地方生活,沒有意義。另外就是北京的堵車實在是太嚴重了,每天在路上的時間至少兩三個小時,甚至更多,讓北漂們身心疲憊。生活的成本也比較高,同學的聚會,公司的聚會,對本來就工資不高的他們來說更是承擔不了的壓力。

回到家鄉生活的“北漂們”,當然也會面對各種各樣的問題,但是多數不後悔離開北京。其實外國人在北京也是“北漂”,不過和中國人的“北漂”有著不同的生活狀態。

Pinyin: Běi piāo de shēnghuó

Běi piāo, zhè yǐjīng bùshì yīgè xīn cíle, dànshì tā yīzhí cúnzàizhe.“Běi” dāngrán shì zhǐ běijīng;“piào”, jiù xiàng fú zài shuǐshàng yīyàng, dàochù yóu, méiyǒu gùdìng de dìfāng. Zài zhōngguó de yīxiē dà chéngshì, tèbié shì shǒudū běijīng, yǒu zhèyàng yīqún rén, tāmen de shēnghuó zhuàngtài jiùshì zhèyàng, méiyǒu gùdìng de fángzi, xiàng piào zài zhège chéngshì yīyàng. Zhèxiē rén yě jiù bèi chēng wèi “běi piāo”.

Nàme, shénme yàng de rén huì chéngwéi “běi piāo” ne? Zhǔyào shi niánqīng rén, tāmen wèile mèngxiǎng, lái dàole běijīng. Tāmen juédé, zài zhèlǐ, dàochù chōngmǎnzhe jīhuì. Rán’ér, duìyú láizì wàidì de niánqīng rén lái shuō, tāmen de jīhuì qíshí bìng bù duō. Tāmen yībān zhǐ néng cóng dǐcéng de gōngzuò kāishǐ zuò qǐ. Gōngzī yě bǐjiào dī. Wèile shěng qián, hěnduō rén xuǎnzé zhù zài chéngshì de jiāoqū, hé péngyǒu hézū, shènzhì shì qún zū. Běi piāo men báitiān zài gāodàng de xiězìlóu lǐ gōngzuò, wǎnshàng zuān jìn yǒngjǐ dì dìtiě huòzhě gōnggòng qìchē, huā yī liǎng gè xiǎoshí huí dào zìjǐ de xiǎo fángzi lǐ. Èle, jiù zài lù biān suíbiàn mǎidiǎn chī de. Suīrán hěn xīnkǔ, hěnduō rén réngrán xiāngxìn zìjǐ lí mèngxiǎng yuè lái yuè jìn.

Bùguò, shìshí de cánkù ràng yuè lái yuè duō de běi piāo men juédìng líkāi běijīng. Lǐyóu yǒu hěnduō, zhǔyào shi fángzi tài guì, shēnghuó tài guì. Duì zhōngguó rén lái shuō, yǒu fángzi cái yǒu ānquán gǎn, rúguǒ xiǎngdào zìjǐ fèndòu 10 nián 20 nián yě mǎi bù dào yīgè fángzi, nàme zài yīgè yuǎnlí fùmǔ de dìfāng shēnghuó, méiyǒu yìyì. Lìngwài jiùshì běijīng de dǔchē shízài shì tài yánzhòngle, měitiān zài lùshàng de shíjiān zhìshǎo liǎng sān gè xiǎoshí, shènzhì gèng duō, ràng běi piāo men shēnxīn píbèi. Shēnghuó de chéngběn yě bǐjiào gāo, tóngxué de jùhuì, gōngsī de jùhuì, duì běnlái jiù gōngzī bù gāo de tāmen lái shuō gèng shì chéngdān bùliǎo de yālì.

Huí dào jiāxiāng shēnghuó de “běi piāo men”, dāngrán yě huì miàn duì gè zhǒng gè yàng de wèntí, dànshì duō shǔ bù hòuhuǐ líkāi běijīng. Qíshí wàiguó rén zài běijīng yěshì “běi piāo”, bùguò hé zhōngguó rén de “běi piāo” yǒuzhe bùtóng de shēnghuó zhuàngtài.

Xem danh sách các bài khác

Phần dịch tiếng Việt có trong sách bản cứng: Trung Quốc 247 – Góc nhìn bỡ ngỡ cả nhà nhé!

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học nghe tiếng Trung, Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ, Văn hoá Trung Hoa

Comments

  +  34  =  38