Menu

Tải file nghe MP3 Audio – Sách Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ – Bài 001 – Tết Đoan Ngọ – 端午节 (端午節) – Duānwǔ jiéChú ý: Đây là tài tiệu đi kèm sách bản cứng Trung Quốc 247: Một cái nhìn bỡ ngỡ. Tài liệu sẽ có ích và có tác dụng tối đa khi dùng cùng sách bản cứng. Cả nhà có thể xem thêm về sách bản cứng tại đây nha!

Giản thể: 端午节

中国农历的五月五日是一个重要的节日,叫做端午节。它是一个古老的传统节日,有两千多年的历史。

关于端午节的起源有很多说法,其中,最有影响力的一种说法是:端午节是纪念一位古代的爱国诗人,他叫屈原。因为他的国家灭亡了,他很难过,所以跳进河里自杀。老百姓为了防止河里的鱼虾破坏屈原的尸体,就做了糯米团扔进河里。他们划龙舟驱散河里的鱼。于是就产生了包粽子和赛龙舟这些习俗。但是也有人说,其实端午节在屈原以前就已经存在了。不管怎样,端午节的影响广泛。不只在中国,在日本、韩国和其他亚洲国家,人们也庆祝端午节。

下面我就说说包粽子和赛龙舟:

粽子是煮熟的用竹叶包裹的糯米团。粽子有很多种馅:猪肉馅、蜜枣馅、豆沙馅等等。在不同的地方,粽子的形状也不一样。中国北方的粽子是长条形的,而南方的粽子则是三角锥形的。人们可以在家里自己包粽子,也可以去商店购买粽子。最有名的粽子是嘉兴的“五芳斋”粽子,很多人喜欢买来当做礼品送给亲朋好友。赛龙舟是一项体育活动。龙舟,就是形状像龙的船。龙舟有20-30米长,每条船上约有30名水手。水手们的衣服都一样,动作也都一致。龙舟上还有人在打鼓。每年端午节,各地都举行赛龙舟。赛龙舟的时候,有很多龙舟队参加,很多观众在岸边加油喝彩,场面非常热闹。

在端午节,还有很多其他的习俗。比如,人们在门前挂一棵草或者一副神像;父母在孩子的手腕系上彩色的线,或者在他们的胸前挂上香囊。香囊就是包着草药的小布袋。这些都可以带来好运。

Phồn thể: 端午節

中國農曆的五月五日是一個重要的節日,叫做端午節。它是一個古老的傳統節日,有兩千多年的歷史。

關於端午節的起源有很多說法,其中,最有影響力的一種說法是:端午節是紀念一位古代的愛國詩人,他叫屈原。因為他的國家滅亡了,他很難過,所以跳進河裡自殺。老百姓為了防止河裡的魚蝦破壞屈原的屍體,就做了糯米糰扔進河裡。他們劃龍舟驅散河裡的魚。於是就產生了包粽子和賽龍舟這些習俗。但是也有人說,其實端午節在屈原以前就已經存在了。不管怎樣,端午節的影響廣泛。不只在中國,在日本、韓國和其他亞洲國家,人們也慶祝端午節。

下面我就說說包粽子和賽龍舟:

粽子是煮熟的用竹葉包裹的糯米糰。粽子有很多種餡:豬肉餡、蜜棗餡、豆沙餡等等。在不同的地方,粽子的形狀也不一樣。中國北方的粽子是長條形的,而南方的粽子則是三角錐形的。人們可以在家裡自己包粽子,也可以去商店購買粽子。最有名的粽子是嘉興的“五芳齋”粽子,很多人喜歡買來當做禮品送給親朋好友。賽龍舟是一項體育活動。龍舟,就是形狀像龍的船。龍舟有20-30米長,每條船上約有30名水手。水手們的衣服都一樣,動作也都一致。龍舟上還有人在打鼓。每年端午節,各地都舉行賽龍舟。賽龍舟的時候,有很多龍舟隊參加,很多觀眾在岸邊加油喝彩,場面非常熱鬧。

在端午節,還有很多其他的習俗。比如,人們在門前掛一棵草或者一副神像;父母在孩子的手腕系上彩色的線,或者在他們的胸前掛上香囊。香囊就是包著草藥的小布袋。這些都可以帶來好運。

Pinyin: Duānwǔ jié

Zhōngguó nónglì de wǔ yuè wǔ rì shì yīgè zhòngyào de jiérì, jiàozuò duānwǔ jié. Tā shì yīgè gǔlǎo de chuántǒng jiérì, yǒu liǎng qiān duō nián de lìshǐ.

Guānyú duānwǔ jié de qǐyuán yǒu hěnduō shuōfǎ, qízhōng, zuì yǒu yǐngxiǎng lì de yī zhǒng shuōfǎ shì: Duānwǔ jié shì jìniàn yī wèi gǔdài de àiguó shīrén, tā jiào qūyuán. Yīnwèi tā de guójiā mièwángle, tā hěn nánguò, suǒyǐ tiào jìn hé lǐ zìshā. Lǎobǎixìng wèile fángzhǐ hé lǐ de yú xiā pòhuài qūyuán de shītǐ, jiù zuòle nuòmǐ tuán rēng jìn hé lǐ. Tāmen huà lóngzhōu qūsàn hé lǐ de yú. Yúshì jiù chǎnshēngle bāo zòngzi hé sài lóngzhōu zhèxiē xísú. Dànshì yěyǒurén shuō, qíshí duānwǔ jié zài qūyuán yǐqián jiù yǐjīng cúnzàile. Bùguǎn zěnyàng, duānwǔ jié de yǐngxiǎng guǎngfàn. Bùzhǐ zài zhōngguó, zài rìběn, hánguó hé qítā yàzhōu guójiā, rénmen yě qìngzhù duānwǔ jié.

Xiàmiàn wǒ jiù shuō shuō bāo zòngzi hé sài lóngzhōu:

Zòngzi shì zhǔ shóu de yòng zhú yè bāoguǒ de nuòmǐ tuán. Zòngzi yǒu hěnduō zhǒng xiàn: Zhūròu xiàn, mìzǎo xiàn, dòushā xiàn děng děng. Zài bùtóng dì dìfāng, zòngzi de xíngzhuàng yě bù yīyàng. Zhōngguó běifāng de zòngzi shì cháng tiáo xíng de, ér nánfāng de zòngzi zé shì sānjiǎo zhuī xíng de. Rénmen kěyǐ zài jiālǐ zìjǐ bāo zòngzi, yě kěyǐ qù shāngdiàn gòumǎi zòngzi. Zuì yǒumíng de zòngzi shì jiāxìng de “wǔ fāng zhāi” zòngzi, hěnduō rén xǐhuān mǎi lái dàngzuò lǐpǐn sòng gěi qīnpéng hǎoyǒu. Sài lóngzhōu shì yī xiàng tǐyù huódòng. Lóngzhōu, jiùshì xíngzhuàng xiàng lóng de chuán. Lóngzhōu yǒu 20-30 mǐ zhǎng, měi tiáo chuánshàng yuē yǒu 30 míng shuǐshǒu. Shuǐshǒumen de yīfú dōu yīyàng, dòngzuò yě dōu yīzhì. Lóngzhōu shàng hái yǒu rén zài dǎgǔ. Měinián duānwǔ jié, gèdì dōu jǔxíng sài lóngzhōu. Sài lóngzhōu de shíhòu, yǒu hěnduō lóngzhōu duì cānjiā, hěnduō guānzhòng zài àn biān jiāyóu hècǎi, chǎngmiàn fēicháng rènào.

Zài duānwǔ jié, hái yǒu hěnduō qítā de xísú. Bǐrú, rénmen zài mén qián guà yī kē cǎo huòzhě yī fù shénxiàng; fùmǔ zài háizi de shǒuwàn xì shàng cǎisè de xiàn, huòzhě zài tāmen de xiōng qián guà shàng xiāng náng. Xiāng náng jiùshì bāozhe cǎoyào de xiǎo bùdài. Zhèxiē dōu kěyǐ dài lái hǎo yùn.

Xem danh sách các bài khác

Phần dịch tiếng Việt có trong sách bản cứng: Trung Quốc 247 – Góc nhìn bỡ ngỡ cả nhà nhé!

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học nghe tiếng Trung, Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ, Văn hoá Trung Hoa

Comments

  +  86  =  87