Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề Hệ Thống Phụ Âm

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề Hệ Thống Phụ Âm

1. Bo: đọc giống Pua trong tiếng Việt.
2. Po: đọc giống pua trong tiếng Việt nhưng bật hơi, luồng hơi bật mạnh khi đi ra ngoài.
3. Mo: đọc giống mua trong tiếng Việt trong đó o đọc là ưa.
4. Fo: đọc giống phua trong tiếng Việt, trong đó o đọc là ua.
5. De: đọc giống tơ trong tiếng Việt, trong đó e sẽ đọc là ơ.
6. Te: đọc giống thưa trong tiếng Việt , trong đó e đọc là ưa.
7. Ne: đọc giống nơ trong tiếng Việt.
phuam
8. Le: đọc giống lơ trong tiếng Việt,
9. Ge: đọc giống cưa trong tiếng Việt trong đó e sẽ đọc là ưa.
10. Ke: thẳng lưỡi, bật hơi, đọc giống khưa trong tiếng Việt nhưng bật hơi mạnh, trong đó e sẽ đọc là ưa.
11. He: thẳng lưỡi, không bật hơi, đọc giống khưa trong tiếng Việt, trong đó e sẽ đọc là ưa.
12. Ji > < qi zhi > < zi
Thẳng lưỡi thẳng lưỡi cong lưỡi thẳng lưỡi
Không bật hơi bật hơi không bật hơi không bật hơi
Đọc giống ch đọc giống tr Đọc giống ch Đọc giống ch
13. Ch > < ci shi > < si
Cong lưỡi thẳng lưỡi cong lưỡi thẳng lưỡi
Bật hơi Bật hơi
đọc giống tr đầu lưỡi đặt ở mặt sau hàm răng trên
14. ri : cong lưỡi, nhưng không rung lưỡi, đọc giống d nhưng đầu lưỡi cong lại.
15. Ch: cong lưỡi, bật hơi, đọc giống “tr” trong tiếng Việt.
16. Sh: cong lưỡi, không bật hơi, đọc gần giống “sư” trong tiếng Việt.
17. R: cong lưỡi nhưng không rung lưỡi. Đọc giống “r’ trong tiếng Việt nhưng không rung lưỡi.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

  +  66  =  74