Menu

0127 – 学生 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)
 10. »
 11. 0127 – 学生 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...

《学》的笔顺动画写字动画演示

《学》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《生》的笔顺动画写字动画演示

《生》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我是学生
 • 我是學生
 • Wǒ shì xuéshēng
 • ủa sư xuế sâng
 • Dịch tiếng Việt – Tôi là một sinh viên
 • Dịch tiếng Anh – I am a student

Ví dụ 2:

 • 我在学习英语语法时遇到了很大困难
 • 我在學習英語語法時遇到了很大困難
 • Wǒ zài xuéxí yīngyǔ yǔfǎ shí yù dàole hěn dà kùnnán
 • ủa zai xuế xí inh duỷ duý phả sứ duy tao lợ hẩn ta khuân nán
 • Dịch tiếng Việt – Tôi gặp khó khăn lớn trong việc học ngữ pháp tiếng Anh
 • Dịch tiếng Anh – I encountered great difficulties in learning English grammar

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)

Comments