Menu

0178 – 服务员 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)
 10. »
 11. 0178 – 服务员 – HSK2 – Từ điển tam ngữ...

《服》的笔顺动画写字动画演示

《服》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《务》的笔顺动画写字动画演示

《务》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《员》的笔顺动画写字动画演示

《员》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 这里的服务员态度好
 • 這裡的服務員態度好
 • Zhèlǐ de fúwùyuán tàidù hǎo
 • Chưa lỉ tợ phú u doén thai tu hảo
 • Dịch tiếng Việt –  Thái độ phục vụ ở đây tốt
 • Dịch tiếng Anh – The service is good here.

Ví dụ 2:

 • 服务员拿着酒过来了
 • 服務員拿著酒過來了
 • Fúwùyuán názhe jiǔ guòláile
 • Phú u doén na chợ chiểu cua lái lợ
 • Dịch tiếng Việt – Người phục vụ mang rượu đến
 • Dịch tiếng Anh – a waiter came round with some wine

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)

Comments