Menu

0192 – 火车站 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)
 10. »
 11. 0192 – 火车站 – HSK2 – Từ điển tam ngữ...

《火》的笔顺动画写字动画演示

《火》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《车》的笔顺动画写字动画演示

《车》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《站》的笔顺动画写字动画演示

《站》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 去火车站接人
 • 去火車站接人
 • Qù huǒchē zhàn jiē rén
 • Chuy hủa chưa chan chia rấn
 • Dịch tiếng Việt – đón ai đó ở ga xe lửa
 • Dịch tiếng Anh – meet someone at the station

Ví dụ 2:

 • 你能告诉我去火车站怎么走吗?
 • 你能告訴我去火車站怎麼走嗎?
 • Nǐ néng gàosù wǒ qù huǒchē zhàn zěnme zǒu ma?
 • nỉ nấng cao su ủa chuy hủa chưa chan chẩn mơ chẩu ma?
 • Dịch tiếng Việt – Bạn chỉ cho tôi đường đến nhà ga xe lửa được không?
 • Dịch tiếng Anh – Will you tell me the way to the station?

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)

Comments