Menu

0022 – 读 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)
 10. »
 11. 0022 – 读 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...
0022 - 读 - HSK1 - Cách viết
0022 – 读 – HSK1 – Cách viết
0022 - 读 - HSK1 - Cách viết
0022 – 读 – HSK1 – Cách viết

Giải nghĩa

 • Hán Việt: ĐỌC
 • Phát âm bồi: tú
 • Pinyin:
 • Phồn thể:
 • Nghĩa tiếng Anh: read
 • Nghĩa tiếng Việt: đọc

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我们继续往下读
 • 我們繼續往下讀
 • Wǒmen jìxù wǎng xià dú
 • Ủa mân chi xuy oáng xa tú
 • Chúng ta đọc tiếp nào
 • Let’s read on.

Ví dụ 2:

 • 我喜欢读时装杂志
 • 我喜歡讀時裝雜誌
 • Wǒ xǐhuān dú shízhuāng zázhì
 • Ủa xỉ hoan tú sứ chuang chá chự
 • Tôi thích đọc tạp chí thời trang
 • I love to read fashion magazines.

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK, HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments