Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 018 – 抱歉 – Xin lỗi

5/5 - (1 bình chọn)

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 018

小明:报告!(Xiǎomíng: Bàogào!)
Tiểu Minh: Báo cáo!
老师:请进。(Lǎoshī: Qǐng jìn.)
Giáo viên: Mời vào.
小明、麦克:对不起,老师,我们迟到了. (Xiǎomíng, màikè: Duìbùqǐ, lǎoshī, wǒmen chídàole.)
Tiểu Minh, Mike: Xin lỗi thầy, tụi em đã đến trễ.
老师:怎么回事?为什么迟到?(Lǎoshī: Zěnme huí shì? Wèishéme chídào?)
Giáo viên: Có chuyện gì à? Tại sao lại đi trễ?
小明:路上……路上堵车。(Xiǎomíng: Lùshàng……lùshàng dǔchē.)
Tiểu Minh: Trên đường … trên đường bị kẹt xe ạ.
老师:以后早点儿出来。好了,你们快回座位坐好。(Lǎoshī: Yǐhòu zǎodiǎn er chūlái. Hǎole, nǐmen kuài huí zuòwèi zuò hǎo.)
Giáo viên: Sau này đi sớm một chút. Được rồi, hai em mau về chỗ ngồi đi.
小明:对不起,对不起。真抱歉,都怪我不小心,把你的书碰掉了(Xiǎomíng: Duìbùqǐ, duìbùqǐ. Zhēn bàoqiàn, dōu guàiwǒ bù xiǎoxīn, bǎ nǐ de shū pèng diàole.)
Tiểu Minh: Xin lỗi, xin lỗi. Thật có lỗi, đều tại mình bất cẩn, làm ngã sách của bạn.
女同学:没关系,没关系。哎,小明,你小心一点儿嘛。(Nǚ tóngxué: Méiguānxì, méiguānxì. Āi, xiǎomíng, nǐ xiǎoxīn yīdiǎn er ma.)
Bạn nữ: Không sao, không sao. Ấy, Tiểu Minh, bạn cẩn thận một chút.
老师:好了,同学们。请把书打开,翻到第三十页,我来 检查一下家庭作业。(Lǎoshī: Hǎole, tóngxuémen. Qǐng bǎ shū dǎkāi, fān dào dì sānshí yè, wǒ lái jiǎnchá yīxià jiātíng zuòyè.)
Giáo viên: Được rồi, các bạn. Mở sách ra nào, mở trang 30, để thầy kiểm tra bài tập về nhà nào.
小明:哎呀,我把书忘家里啦。(Xiǎomíng: Āiyā, wǒ bǎ shū wàng jiālǐ la.)
Tiểu Minh: Ây da, mình để quên sách ở nhà rồi ạ.
小明:嘿,我把书放在家里,那么,请。(Xiǎomíng: Hēi, wǒ bǎ shū fàng zài jiālǐ, nàme, qǐng.)
Tiểu Minh: Xin lỗi thầy.

Xiao Ming:Present!

Teacher:Come in.

Xiao Ming, Mike:Sorry,Teacher,we’re late.

Teacher:What happened? Why were you late?

Xiao Ming: The road…road was congested.

Teacher:Leave earlier in the future. Alright, get in your seats.

Xiao Ming:Sorry,sorry. I’m really sorry, it’s my fault for being clumsy and dropping your book.

Classmate girl:It’s OK,it’s OK. Hey,Xiao Ming,be a bit more careful.

Teacher:OK,students,please open your books to page thirty, I’ll check your homework.

Xiao Ming:Oh,I left the book at home.

Xiao Ming:Teacher,so……rry.

Xem danh sách 100 bài của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án


 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments