Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 019 – 宠物 – Thú cưng

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 019

同学甲:你们快来看,这只小狗毛茸茸的,真可爱!兰兰,这是你的小狗吗?(Tóngxué jiǎ: Nǐmen kuài lái kàn, zhè zhǐ xiǎo gǒu máoróngrōng de, zhēn kě’ài! Lán lán, zhè shì nǐ de xiǎo gǒu ma?)
Bạn học A: Mau đến đây xem nè, con chó con lông xù này thật là dễ thương! Lan Lan, con chó con của bạn phải không?
兰兰:是啊,它是我的小宠物。(Lán lán: Shì a, tā shì wǒ de xiǎo chǒngwù)
Lan Lan: Phải rồi, nó là con thú cưng của mình.
同学乙:它叫什么名字啊?(Tóngxué yǐ: Tā jiào shénme míngzì a?)
Bạn học B: Nó tên là gì vậy?
兰兰:嗯,它叫“菲菲”,今年三岁了。(Lán lán: Ń, tā jiào “fēifēi”, jīnnián sān suìle)

Lan Lan: À, nó tên là “Phi Phi”, được 3 tuổi rồi.

兰兰:你呢?你养小宠物吗?(Lán lán: Nǐ ne? Nǐ yǎng xiǎo chǒngwù ma?)

Lan Lan: Còn bạn? Bạn có nuôi thú cưng không?
同学甲:哎,没有,我妈妈不让养。嗯,如果我养宠物,我 会 养 一只“加菲”猫。(Tóngxué jiǎ: Āi, méiyǒu, wǒ māmā bù ràng yǎng. Ń, rúguǒ wǒ yǎng chǒngwù, wǒ huì yǎng yī zhǐ “jiā fēi” māo)
Bạn học A: Ấy, không có, mẹ của mình không cho nuôi. À, nếu mình nuôi thú cưng, mình sẽ nuôi một con mèo Garfield.
兰兰:那你呢?你家有小宠物吗?(Lán lán: Nà nǐ ne? Nǐ jiā yǒu xiǎo chǒngwù ma?)
Lan Lan: Thế còn bạn? Nhà bạn có thú cưng không?
同学乙:我养了一条狗和两只小乌龟。(Tóngxué yǐ: Wǒ yǎngle yītiáo gǒu hé liǎng zhī xiǎo wūguī.)
Bạn học B: Mình có nuôi một con chó và hai con rùa con.
兰兰:啊,你也养小狗啊!(Lán lán: A, nǐ yě yǎng xiǎo gǒu a!)
Lan Lan: A, bạn cũng nuôi chó à!
同学乙:是啊,我养的是哈士奇。个头儿可大啦!(Tóngxué yǐ: Shì a, wǒ yǎng de shì hàshiqí. Gètóu er kě dà la!)
Bạn học B: Đúng vậy, mình nuôi chó Husky. Vóc dáng to lắm.
兰兰:哈士奇,太酷啦!我还在电影里看到过。(Lán lán: Hàshiqí, tài kù la! Wǒ hái zài diànyǐng lǐ kàn dàoguò.)
Lan Lan: Chó Husky, quá tuyệt rồi! Mình đã từng thấy trên phim rồi.
同学甲:是啊,是啊,我也看到过。(Tóngxué jiǎ: Shì a, shì a, wǒ yě kàn dàoguò.)
Bạn học A: Đúng rồi, đúng rồi, mình cũng thấy qua rồi.
同学乙:那周末你们来我家玩儿吧。(Tóngxué yǐ: Nà zhōumò nǐmen lái wǒ jiā wán er ba.)
Bạn học B: Thế cuối tuần mấy bạn đến nhà mình chơi đi.
兰兰/同学甲:真的吗?好啊,太好啦!(Lán lán/tóngxué jiǎ: Zhēn de ma? Hǎo a, tài hǎo la!)
Lan Lan/ Bạn học A: Thật không? Được đó, quá tốt rồi!

 

Classmate A:Hey check this out, the dog’s fluffy, so cute! Lan Lan,is this your dog?

Lan Lan:Yes,she’s my little pet.

Classmate B:What’s it called?

Lan Lan:It’s called “Fei Fei”, it’s three years old.

Lan Lan: What about you? Do you have a pet?

Classmate A: Oh no,my mom won’t let me. Well,if I had a pet, I’d have a “Garfield” cat.

Lan Lan: What about you? Do you have a pet?

Classmate B:I have a dog and two little turtles.

Lan Lan:Oh, you have a dog too!

Classmate B: Yes, I have a Husky. It’s really big!

Lan Lan:Husky,that is so cool! I’ve only seen them in movies.

Classmate A:Yeah, yeah, I’ve seen them too.

Classmate B:Then come over to my house this weekend.

Lan Lan/Classmate A:Really? Sure,that’d be wonderful!

 

Xem danh sách 100 bài của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án


 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments