Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 020 – 作业和门课 – Bài tập về nhà và môn học

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 020

小明:噢,放学喽,回家喽。今天真是黑色星期一啊!(Xiǎomíng: Ō, fàngxué lóu, huí jiā lóu. Jīntiān zhēnshi hēisè xīngqí yī a!)
Tiểu Minh: A, tan học rồi, về nhà thôi. Hôm nay thật là ngày thứ hai đen đủi mà.
兰兰:黑色星期一?为什么啊?(Lán lán: Hēisè xīngqí yī? Wèishéme a?)
Lan Lan: Ngày thứ hai đen đủi? Tại sao thế?
麦克:兰兰,你可不知道,我们早上睡过头,上学迟到了。(Màikè: Lán lán, nǐ kěbù zhīdào, wǒmen zǎoshang shuì guòtóu, shàngxué chídàole.)
Mike: Lan Lan, bạn không biết đó, bọn mình sáng nay ngủ quá giờ, đi học bị muộn.
小明:还有呢,上课没带书!(Xiǎomíng: Hái yǒu ne, shàngkè mò dài shū!)
Tiểu Minh: Còn nữa, đi học không mang theo sách!
兰兰:你们呀! 哎,小明,你们今天有体育课吗?(Lán lán: Nǐmen ya! Āi, xiǎomíng, nǐmen jīntiān yǒu tǐyù kè ma?)
Lan Lan: Hai người này! Ây, Tiểu Minh, hôm nay hai người có tiết thể dục không?
小明:有啊,有两节体育课。你怎么知道?(Xiǎomíng: Yǒu a, yǒu liǎng jié tǐyù kè. Nǐ zěnme zhīdào?0
Tiểu Minh: Có chứ, có hai tiết thể dục. Sao bạn biết?
兰兰:看你身上这么脏,我就知道有体育课。(Lán lán: Kàn nǐ shēnshang zhème zàng, wǒ jiù zhīdào yǒu tǐyù kè.)
Lan Lan: Nhìn người bạn dơ như vậy, là mình biết có tiết thể dục ngay.
麦克:兰兰,我特别喜欢上体育课。你呢?你喜欢上什么课?(Màikè: Lán lán, wǒ tèbié xǐhuān shàng tǐyù kè. Nǐ ne? Nǐ xǐhuān shàng shénme kè?)
Mike: Lan Lan, mình rất thích học giờ thể dục. Còn bạn? Bạn thích học môn gì?
兰兰:我嘛,我喜欢上语文课,不喜欢上数学课。(Lán lán: Wǒ ma, wǒ xǐhuān shàng yǔwén kè, bù xǐhuān shàng shùxué kè)
Lan Lan: Mình à, mình thích giờ ngữ văn, không thích học giờ toán.
小明:切,我看你什么课都喜欢,你每科成绩都那么好。(Xiǎomíng: Qiè, wǒ kàn nǐ shénme kè dōu xǐhuān, nǐ měi kē chéngjī dōu nàme hǎo.)
Tiểu Minh: Xì, mình thấy bạn giờ nào cũng thích cả, môn nào thành tích của bạn cũng tốt như nhau cả.
兰兰:哎呀,好啦,好啦。麦克,今天你们老师留作业了吗?(Lán lán: Āiyā, hǎo la, hǎo la. Màikè, jīntiān nǐmen lǎoshī liú zuòyèle ma?)
Lan Lan: Ây da, được rồi, được rồi. Mike, hôm nay giáo viên của hai bạn có cho bài tập về nhà không?
麦克:当然了,每科都留了。黑色星期一还没有完。(Màikè: Dāngránle, měi kē dōuliúle. Hēisè xīngqí yī hái méiyǒu wán.)
Mike: Đương nhiên rồi, môn nào cũng có cả. Ngày thứ hai đen đủi vẫn chưa hết.
兰兰:那你们去我家写作业吧?(Lán lán: Nà nǐmen qù wǒjiā xiě zuòyè ba?)
Lan Lan: Thế hai bạn đến nhà mình làm bài tập không?
麦克:好啊好啊!小明你呢?(Màikè: Hǎo a hǎo a! Xiǎomíng nǐ ne?)
Mike: Được đó được đó! Tiểu Minh, còn bạn?
小明:啊,写作业!麦克,你去吧,我有事。(Xiǎomíng: A, xiě zuòyè! Màikè, nǐ qù ba, wǒ yǒushì.)
Tiểu Minh: A, làm bài tập! Mike, bạn đi đi, mình có việc.
兰兰:你有事?有什么事?(Lán lán: Nǐ yǒushì? Yǒu shé me shì?)
Lan Lan: Bạn có việc? Có việc gì vậy?
小明:我……他们叫我呢!嘿,哥们儿,加我一个。(Xiǎomíng: Wǒ……tāmen jiào wǒ ne! Hēi, gēmen er, jiā wǒ yīgè.)
Tiểu Minh: Mình . . . bọn họ gọi mình rồi! Ê, anh em, mình nữa.

Xiao Ming:Oh,school’s out,going home. Today was truly a black Monday!

Lan Lan:Black Monday? Why?

Mike:You don’t know, Lan Lan,we overslept this morning and were late for school.

Xiao Ming:What’s more,we went to class without books!

Lan Lan:You guys! Hey,Xiao Ming,did you have sports class today?

Xiao Ming:Yes,two periods of sports class. How do you know?

Lan Lan:Look how dirty you are,I knew you must have had sports class.

Mike:Lan Lan,I especially love sports class. And you? What subject do you like?

Lan Lan:Well, I like Chinese class, I don’t like maths class.

Xiao Ming: Huh,I think you must like all subjects, you’ve got good grades in everything.

Lan Lan:Oh, alright, alright. Mike did your teacher leave homework today?

Mike:Of course,for every subject. Black Monday isn’t over yet.

Lan Lan:Then come to my house to do homework?

Mike: Sure, great! What about you, Xiao Ming?

Xiao Ming:Oh homework! Mike,you go,I’ve got something to do.

Lan Lan: You’ve got something to do? What?

Xiao Ming:I…They’re calling me! Hey, bro, count me in.

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án


Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments