Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 031 – 学打橄榄球 – Học chơi bóng bầu dục

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 031

小明:哎,困死我了。麦克,你看什么呢?还不睡。(Xiǎomíng: Āi, kùn sǐ wǒle. Màikè, nǐ kàn shénme ne? Hái bù shuì)
Tiểu Minh: Ây da, mệt chết đi được. Mike, bạn đang xem gì thế? Sao còn chưa ngủ.
小明:麦克,麦克!(Xiǎomíng: Màikè, màikè!)
Tiểu Minh: Mike, Mike!
Mike:小明,怎么了?(Xiǎomíng, zěnmeliǎo?)
Mike:Tiểu Minh, sao vậy?
小明:哎,我问你看什么呢?叫了半天你都听不见。(Xiǎomíng: Āi, wǒ wèn nǐ kàn shénme ne? Jiàole bàntiān nǐ dōu tīng bùjiàn)
Tiểu Minh: Ây, mình hỏi bạn xem cái gì vậy? Gọi cả nửa ngày bạn cũng không nghe thấy.
Mike:我在看大明星,橄榄球明星。(Wǒ zài kàn dà míngxīng, gǎnlǎnqiú míngxīng)
Mike:Mình đang xem báo Đại minh tinh, ngôi sao bóng bầu dục.
小明:橄榄球明星?我看我看。麦克,在美国你经常打橄榄球吗?(Xiǎomíng: Gǎnlǎnqiú míngxīng? Wǒ kàn wǒ kàn. Màikè, zài měiguó nǐ jīngcháng dǎ gǎnlǎnqiú ma?)
Tiểu Minh: Ngôi sao bóng bầu dục? Mình xem với. Mike, ở Mỹ bạn đã từng chơi bóng bầu dục chưa?
Mike:那当然了!我还是我们学校的橄榄球队队长呢。(Nà dāngránle! Wǒ háishì wǒmen xuéxiào de gǎnlǎnqiú duì duìzhǎng ne)
Mike:Đương nhiên là có rồi! Mình còn là đội trưởng đội bóng bầu dục của trường nữa đó.
小明:这么说,你的橄榄球一定打得特别好!麦克,你教我,你教我吧。(Xiǎomíng: Zhème shuō, nǐ de gǎnlǎnqiú yīdìng dǎ dé tèbié hǎo! Màikè, nǐ jiào wǒ, nǐ jiào wǒ ba)
Tiểu Minh: Nói như vậy, cậu chơi bóng bầu dục nhất định rất giỏi rồi! Mike, bạn dạy mình đi, bạn dạy mình đi.
Mike:小明,你这么想跟我学打橄榄球吗?(Xiǎomíng, nǐ zhème xiǎng gēn wǒ xué dǎ gǎnlǎnqiú ma)
Mike:Tiểu Minh, bạn như vậy muốn học bóng bầu dục với mình sao?
小明:是啊,我做梦都想学打橄榄球。我也觉得那些橄榄球明星实在太酷了!(Xiǎomíng: Shì a, wǒ zuòmèng dōu xiǎng xué dǎ gǎnlǎnqiú. Wǒ yě juédé nàxiē gǎnlǎnqiú míngxīng shízài tài kùle!)
Tiểu Minh: Đúng vậy, mình nằm mơ cũng muốn học bóng bầu dục nữa. Mình cũng cảm thấy mấy ngôi sao bóng bầu dục đó thật sự rất là ngầu.
Mike:嗯,没问题。(Ń, méi wèntí)
Mike:Ừ, không có vấn đề gì.
小明:麦克,我拜你为师。(Xiǎomíng: Màikè, wǒ bài nǐ wéi shī)
Tiểu Minh: Mike, mình bái bạn làm thầy.
Mike:好,好。我收你做徒弟。(Hǎo, hǎo. Wǒ shōu nǐ zuò túdì)
Mike:Được, được. Mình nhận bạn làm học trò.
小明:麦克,你看,我这个动作对不对,帅吧?(Xiǎomíng: Màikè, nǐ kàn, wǒ zhège dòngzuò duì bùduì, shuài ba)
Tiểu Minh: Mike, bạn xem, bạn xem động tác này của mình đúng không, đẹp trai phải không?
Mike:不对,不对。身子向前,球放在右边,像这样。(Bùduì, bùduì. Shēnzi xiàng qián, qiú fàng zài yòubiān, xiàng zhèyàng)
Mike:Không đúng, không đúng. Người hướng về trước, bóng đặt bên phải, giống như vậy nè.
小明:噢,我知道,我知道了。这样,对吧?(Xiǎomíng: Ō, wǒ zhīdào, wǒ zhīdàole. Zhèyàng, duì ba)
Tiểu Minh: Ờ, mình biết rồi, mình biết rồi. Như vậy, đúng không?
Mike:嗯,好一点儿了。小明,要想打得好,除非天天练习。(Ń, hǎo yīdiǎn erle. Xiǎomíng, yào xiǎng dǎ dé hǎo, chúfēi tiāntiān liànxí)
Mike:Ờ, tốt hơn rồi. Tiểu Minh, muốn chơi giỏi, trừ phi mỗi ngày đều luyện tập.
小明:你放心。我一定好好儿练。我…… (Xiǎomíng: Nǐ fàngxīn. Wǒ yīdìng hǎohǎo er liàn. Wǒ……)
Tiểu Minh: Bạn yên tâm. Mình nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập. Mình . . .
小明妈:小明、麦克,你们干什么呢?都几点了,还不睡觉? (Xiǎomíng mā: Xiǎomíng, màikè, nǐmen gànshénme ne? Dōu jǐ diǎnle, hái bù shuìjiào)
Mẹ của Tiểu Minh: Tiểu Minh, Mike, hai đứa đang làm gì đó? Đã mấy giờ rồi, còn chưa đi ngủ?
小明:妈,我们俩已经睡着啦!(Xiǎomíng: Mā, wǒmen liǎ yǐjīng shuìzhe la!)
Tiểu Minh: Mẹ, hai đứa con đã ngủ rồi.

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments