Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 055 – 小明养伤 – Tiểu Minh dưỡng thương

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 055

爸爸:小明的伤怎么样了?什么时候可以去上学啊?(Bàba: Xiǎomíng de shāng zěnme yàngle? Shénme shíhòu kěyǐ qù shàngxué a)
Ba: Vết thương của Tiểu Minh sao rồi? Khi nào thì có thể đi học lại đây?
妈妈:大夫说最少休息两周呢。看样子,恐怕还得休息七八天。(Māmā: Dàfū shuō zuìshǎo xiūxí liǎng zhōu ne. Kàn yàngzi, kǒngpà hái dé xiūxí qībā tiān)
Mẹ: Bác sĩ nói phải nghỉ ngơi ít nhất 2 tuần đó. Xem ra, chỉ sợ làm phải nghỉ ngơi 7 – 8 ngày.
爸爸:可是他下个月就期末考试了。他的功课怎么办啊?(Bàba: Kěshì tā xià gè yuè jiù qímò kǎoshìle. Tā de gōngkè zěnme bàn a)
Ba: Nhưng mà tháng sau Tiểu Minh thi cuối kỳ rồi. Bài vỡ của nó thì làm sao đây?
妈妈:你别着急。昨天小明的同学们来看他了,还给他带来了上课的笔记。(Māmā: Nǐ bié zhāojí. Zuótiān xiǎomíng de tóngxuémen lái kàn tāle, hái gěi tā dài láile shàngkè de bǐjì)
Mẹ: Anh đừng lo. Hôm qua bạn học của Tiểu Minh đến thăm, còn mang đến cho nó vỡ ghi bài nữa.
爸爸:真要感谢这些同学啊,这么关心小明。(Bàba: Zhēn yào gǎnxiè zhèxiē tóngxué a, zhème guānxīn xiǎomíng)
Ba: Thật là cảm ơn mấy đứa bạn học, quan tâm đến Tiểu Minh như vậy.
妈妈:是啊,再说了,还有麦克呢。(Māmā: Shì a, zàishuōle, hái yǒu màikè ne)
Mẹ: Đúng đó, hơn nữa còn có Mike nữa mà.
妈妈:哎,小明,你怎么下床啦? (Māmā: Āi, xiǎomíng, nǐ zěnme xià chuáng la)
Mẹ: Ấy, Tiểu Minh, sao con lại xuống giường rồi?
小明:妈妈,我在床上都躺了一个星期了。快闷死了。(Xiǎomíng: Māmā, wǒ zài chuángshàng dū tǎngle yīgè xīngqíle. Kuài mèn sǐle)
Tiểu Minh: Mẹ, con nẳm trên giường đã 1 tuần rồi. Sắp buồn chết rồi nè.
妈妈:快点儿回去,再躺几天吧。你这么早下床,万一再受伤就更麻烦了。(Māmā: Kuài diǎn er huíqù, zài tǎng jǐ tiān ba. Nǐ zhème zǎo xià chuáng, wàn yī zài shòushāng jiù gèng máfanle)
Mẹ: Mau trở về giường đi, nằm thêm mấy ngày nữa đi. Con xuống giường sớm như vậy, lỡ như lại đau thêm thì càng phiền phức đó.
小明:妈妈,您放心吧。我这个篮球健将会保护好自己的。(Xiǎomíng: Māmā, nín fàngxīn ba. Wǒ zhège lánqiú jiànjiàng huì bǎohù hǎo zìjǐ de)
Tiểu Minh: Mẹ, mẹ yên tâm đi. Con đây, kiện tướng bóng rổ biết tự bảo vệ mình mà.
爸爸:会保护自己?那你还把脚扭伤了?(Bàba: Huì bǎohù zìjǐ? Nà nǐ hái bǎ jiǎo niǔshāngle)
Ba: Biết bảo vệ mình à? Thế con còn để bị trật chân?
妈妈:你就别再说了。孩子已经够烦的了。(Māmā: Nǐ jiù bié zàishuōle. Háizi yǐjīng gòu fán dele)
Mẹ: Anh đừng có nói nữa. Con nó đã phiền lắm rồi.
爸爸:你呀,总护着儿子。(Bàba: Nǐ ya, zǒng hù zhāo er zi)
Ba: Em đó, lúc nào cũng bao che cho con.
妈妈:不过,小明,你的脚还没全好,就在家好好儿休息吧。(Māmā: Bùguò, xiǎomíng, nǐ de jiǎo hái méi quán hǎo, jiù zàijiā hǎohǎo er xiūxí ba)
Mẹ: Nhưng mà, Tiểu Minh, chân của con cũng chưa hoàn toàn khỏi, phải ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi.
爸爸:就是,儿子。听大夫的话。欲速则不达。(Bàba: Jiùshì, érzi. Tīng dàfū dehuà. Yù sù zé bù dá.)
Ba: Đúng đó, con trai. Nghe lời bác sĩ. Dục tốc bất thành.
妈妈:爸爸说的对,小明。如果再受伤,那你还要再躺两周呢。(Māmā: Bàba shuō de duì, xiǎomíng. Rúguǒ zài shòushāng, nà nǐ hái yào zài tǎng liǎng zhōu ne)
Mẹ: Ba con nói đúng đó, Tiểu Minh. Nếu như lại bị thương nữa, thế con phải nằm thêm 2 tuần nữa đó.
小明:好吧。但我有个条件。(Xiǎomíng: Hǎo ba. Dàn wǒ yǒu gè tiáojiàn)
Tiểu Minh: Được rồi. Nhưng con có một điều kiện.
妈妈:什么条件?(Māmā: Shénme tiáojiàn)
Mẹ: Điều kiện gì?
小明:我想买个新的笔记本电脑。(Xiǎomíng: Wǒ xiǎng mǎi gè xīn de bǐjìběn diànnǎo)
Tiểu Minh: Con muốn mua cái laptop mới.
妈妈:为什么啊?(Māmā: Wèishéme a)
Mẹ: Tại sao?
小明:我现在的电脑上网速度太慢了,和同学联系不方便。(Xiǎomíng: Wǒ xiànzài de diànnǎo shàngwǎng sùdù tài mànle, hé tóngxué liánxì bù fāngbiàn)
Tiểu Minh: Hiện giờ máy tính của con lên mạng rất chậm, liên lạc với bạn bè không tiện.
爸爸:我看没有什么必要。兰兰不是经常来看你,给你讲课吗?而且麦克也在家。(Bàba: Wǒ kàn méiyǒu shé me bìyào. Lán lán bùshì jīngcháng lái kàn nǐ, gěi nǐ jiǎngkè ma? Érqiě màikè yě zàijiā)
Ba: Ba thấy không cần thiết. Lan Lan không phải thường đến thăm, giảng bài cho con sao? Hơn nữa Mike cũng ở nhà.
小明:哎呀,算了算了,你们太不理解我了。我好孤独啊!(Xiǎomíng: Āiyā, suànle suànle, nǐmen tài bù lǐjiě wǒle. Wǒ hǎo gūdú a)
Tiểu Minh: Ây da, bỏ đi bỏ đi, ba mẹ chẳng hiểu con gì hết. Con thật là cô độc mà!
爸爸、妈妈:这孩子!(Bàba, māmā: Zhè háizi)
Ba, Mẹ: Cái đứa này!

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments