Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 067 – 修自行车 1 – Sửa xe đạp (Phần 1)

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 067

小明:兰兰,等等我。(Xiǎomíng: Lán lán, děng děng wǒ.)
Tiểu Minh: Lan Lan, đợi mình với.
兰兰:小明, 你今天怎么一个人骑自行车上学啦?Mike呢?(兰兰:小明, 你今天怎么一个人骑自行车上学啦?Mike呢?)
Lan Lan: Tiểu Minh, hôm nay sao lại một mình chạy xe đạp tới trường vậy? Mike đâu?
小明:Mike今天做值日,一大早就去学校了。我估计他正在教室扫地、擦窗户呢。(Xiǎomíng:Mike jīntiān zuò zhí rì, yī dà zǎo jiù qù xuéxiàole. Wǒ gūjì tā zhèngzài jiàoshì sǎodì, cā chuānghù ne.)
Tiểu Minh: Hôm nay Mike phải trực nhật, đã lên trường từ sớm rồi. Mình đoán giờ bạn ấy đang quét lớp, lau cửa sổ đó.
小明:兰兰,什么声音啊?(Xiǎomíng: Lán lán, shénme shēngyīn a?)
Tiểu Minh: Lan Lan, tiếng gì vậy?
兰兰: 哎呀,卡住了。我骑不动了。(Lán lán: Āiyā, kǎ zhùle. Wǒ qí bù dòngle.)
Lan Lan: Ây da, bị kẹt rồi. Mình đạp không được nữa rồi.
小明:兰兰,快下车,别摔着。(Xiǎomíng: Lán lán, kuài xià chē, bié shuāizhe.)
Tiểu Minh: Lan Lan, mau xuống xe kẻo té đó.
兰兰:小明,怎么回事啊?(Lán lán: Xiǎomíng, zěnme huí shì a?)
Lan Lan: Tiểu Minh, bị gì vậy?
小明:兰兰,别着急,我看看。哦,大概是这里的零件坏了。(Xiǎomíng: Lán lán, bié zhāojí, wǒ kàn kàn. Ó, dàgài shì zhèlǐ de língjiàn huàile.)
Tiểu Minh: Lan Lan, đừng nôn nóng, để mình xem thử. À, đại khái là bộ phận ở đây bị hư rồi.
兰兰:附近哪儿有修车铺啊?我们快去修修吧。(Lán lán: Fùjìn nǎ’er yǒu xiū chē pù a? Wǒmen kuài qù xiū xiū ba.)
Lan Lan: Gần đây có tiệm sửa xe nào không nhỉ? Chúng ta mau đi sửa xe đi.
小明:现在太早了,人家还没上班呢。(Xiǎomíng: Xiànzài tài zǎole, rénjiā hái méi shàngbān ne.)
Tiểu Minh: Bây giờ quá sớm, người ta chưa có làm việc đâu.
兰兰:那怎么办啊!我们班早自习要听写,老师说谁都不能迟到。(Lán lán: Nà zěnme bàn a! Wǒmen bān zǎo zìxí yào tīngxiě, lǎoshī shuō shuí dōu bùnéng chídào.)
Lan Lan: Thế phải làm sao đây! Tiết tự học buổi sáng của lớp mình là viết chính tả, cô bảo không ai được đến trễ cả.
小明:嗯,这样吧,兰兰,你骑我的车上学吧。(Xiǎomíng: Ń, zhèyàng ba, lán lán, nǐ qí wǒ de chē shàngxué ba.)
Tiểu Minh: Uh, như vậy đi, Lan Lan, bạn chạy xe mình đi học đi.
兰兰:那哪儿成啊,你怎么办啊?(Lán lán: Nà nǎ’er chéng a, nǐ zěnme bàn a?)
Lan Lan: Sao mà được, bạn thì làm thế nào?
小明:我没事儿,我们班早自习没有什么事儿。再说了,我这也叫助人为乐啊,老师不会批评我的,放心吧。(Xiǎomíng: Wǒ méishì er, wǒmen bān zǎo zìxí méiyǒu shé me shì er. Zàishuōle, wǒ zhè yě jiào zhùrén wéi lè a, lǎoshī bù huì pīpíng wǒ de, fàngxīn ba.)
Tiểu Minh: Mình không sao, lớp mình giờ tự học buổi sáng không có việc gì cả. Hơn nữa, mình đây cũng được gọi là lấy việc giúp người làm niềm vui mà, cô mình sẽ không la mình đâu, yên tâm đi.
兰兰:小明,你对我真好,太谢谢你了。(Lán lán: Xiǎomíng, nǐ duì wǒ zhēn hǎo, tài xièxiè nǐle.)
Lan Lan: Tiểu Minh, bạn thật tốt với mình, cảm ơn bạn nhiều nha.
小明:哈,就是的,兰兰。好在你碰到了我,要不你准得迟到。(Xiǎomíng: Hā, jiùshì de, lán lán. Hǎo zài nǐ pèng dàole wǒ, yào bù nǐ zhǔn dé chídào.)
Tiểu Minh: Ha, chính là Lan Lan. Bạn may mắn gặp được mình, nếu không bạn đi trễ chắc.
兰兰: 就是啊,回头请你看电影。(Lán lán: Jiùshì a, huítóu qǐng nǐ kàn diànyǐng.)
Lan Lan: Đúng vậy đó, đợi về mình dẫn bạn đi xem phim.
小明:你不用那么客气,再怎么说,我也是个男孩子啊!你快骑车走吧。说不定我跑得比你骑得还快呢。(Xiǎomíng: Nǐ bùyòng nàme kèqì, zài zěnme shuō, wǒ yěshì gè nán háizi a! Nǐ kuài qí chē zǒu ba. Shuō bu dìng wǒ pǎo dé bǐ nǐ qí dé hái kuài ne.)
Tiểu Minh: Bạn đừng có khách sáo như vậy, thêm nữa nói thế nào, mình cũng là một đứa con trai mà! Bạn mau chạy xe đi đi. Nói không chừng mình chạy bộ còn nhanh hơn bạn chạy xe đó.
兰兰:哈哈,又吹牛!小明,那我走啦。(Lán lán: Hāhā, yòu chuīniú! Xiǎomíng, nà wǒ zǒu la.)
Lan Lan: Ha ha, lại khoác lác! Tiểu Minh, vậy mình đi nha.
小明:Bye bye! (Xiǎomíng:Bye bye!)
Tiểu Minh: Bye bye!

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments