Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 068 – 修自行车2 – Sửa xe đạp (Phần 2)

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 068

老师:同学们再见。(Lǎoshī: Tóngxuémen zàijiàn.)
Giáo viên: Tạm biệt các bạn.
同学:老师再见。(Tóngxué: Lǎoshī zàijiàn.)
Bạn học: Tạm biệt cô.
兰兰:小明,你的自行车钥匙,谢谢你啊。(Lán lán: Xiǎomíng, nǐ de zìxíngchē yàoshi, xièxiè nǐ a.)
Lan Lan: Tiểu Minh, chìa khoá xe của bạn nè, cám ơn bạn nha.
小明:怎么还这么客气啊。没事儿。(Xiǎomíng: Zěnme hái zhème kèqì a. Méishì er.)
Tiểu Minh: Sao lại khách sáo như vậy chứ. Không sao đâu.
兰兰:对了,我的自行车怎么样了?修好了吗?(Lán lán: Duìle, wǒ de zìxíngchē zěnme yàngle? Xiūhǎole ma?)
Lan Lan: À đúng rồi, xe của mình sao rồi? Sửa xong chưa?
小明:还没有,我把你的自行车存到路边的存车处了。这样吧,兰兰,趁着天还没黑,我带你一起去修车吧?(Xiǎomíng: Hái méiyǒu, wǒ bǎ nǐ de zìxíngchē cún dào lù biān de cún chē chùle. Zhèyàng ba, lán lán, chènzhe tiān hái méi hēi, wǒ dài nǐ yīqǐ qù xiū chē ba?)
Tiểu Minh: Vẫn chưa, mình để xe của bạn ở bãi giữ xe bên đường rồi. Như vậy đi, Lan Lan, sẵn còn sớm, mình dẫn bạn cùng đi sửa xe nhé?
兰兰:那太好了,我们走吧。(Lán lán: Nà tài hǎole, wǒmen zǒu ba.)
Lan Lan: Vậy thì tốt quá rồi, chúng ta đi thôi.
小明:叔叔,我的车坏了。您帮着修一下。(Xiǎomíng: Shūshu, wǒ de chē huàile. Nín bāngzhe xiū yīxià.)
Tiểu Minh: Chú ơi, xe cháu hư rồi. Chú giúp cháu sửa lại với.
叔叔:好的。你看,这里的零件坏了,得换一个。(Shūshu: Hǎo de. Nǐ kàn, zhèlǐ de língjiàn huàile, dé huàn yīgè.)
Chú: Được. Cháu xem, bộ phận ở đây hư rồi, phải thay cái mới.
兰兰:那要多少钱啊?(Lán lán: Nà yào duōshǎo qián a?)
Lan Lan: Vậy tốn bao nhiêu tiền vậy?
叔叔:30块钱。(Shūshu:30 Kuài qián.)
Chú: 30 đồng.
小明:叔叔,什么时候能修好?(Xiǎomíng: Shūshu, shénme shíhòu néng xiūhǎo?)
Tiểu Minh: Chú ơi, bao giờ thì sửa xong?
叔叔:起码也得半个多小时。Shūshu: Qǐmǎ yě dé bàn gè duō xiǎoshí.)
Chú: Chắc cũng mất hơn nữa tiếng.
兰兰:要修这么久啊?(Lán lán: Yào xiū zhème jiǔ a?)
Lan Lan: Phải sửa lâu như vậy à?
叔叔:你们看,我这儿还修着别人的车呢,他们也着急。要不这么着,你们把车先放在这儿,过会儿再来取。行吗?(Shūshu: Nǐmen kàn, wǒ zhè’er hái xiūzhe biérén de chē ne, tāmen yě zhāojí. Yào bù zhèmezhe, nǐmen bǎ chē xiān fàng zài zhè’er,guò huì er zàilái qǔ. Xíng ma?)
Chú: Hai đứa xem, chú ở đây còn sửa xe của người khác nữa mà, họ cũng gấp. Nếu không như vậy đi, hai đứa trước để xe lại đây, chút nữa quay lại lấy. Được không?
兰兰:嗯,我看,我们还在这等吧。(Lán lán: Ń, wǒ kàn, wǒmen hái zài zhè děng ba.)
Lan Lan: Ừm, cháu thấy, hay là chúng cháu đợi ở đây vậy.
小明:叔叔,要不然,我帮您打下手得了?这样会快一点儿。(Xiǎomíng: Shūshu, yào bùrán, wǒ bāng nín dǎxiàshǒu dé le? Zhèyàng huì kuài yīdiǎn er.)
Tiểu Minh: Chú ơi, hay như vậy đi, cháu giúp chú một tay nha? Như vậy sẽ nhanh hơn.
叔叔:你还能帮我打下手?(Shūshu: Nǐ hái néng bāng wǒ dǎxiàshǒu?)
Chú: Cháu có thể giúp chú một tay sao?
小明:您还不信啊!一般来说,自行车的小毛病我都能修。(Xiǎomíng: Nín hái bùxìn a! Yībān lái shuō, zìxíngchē de xiǎo máobìng wǒ dū néng xiū.)
Tiểu Minh: Chú không tin sao! Thường mà nói, mấy cái hỏng hóc nhỏ của xe đạp cháu đều có thể sửa được.
叔叔:我看还是不用了,我怕你们这些小孩儿啊,给我帮倒忙。(Shūshu: Wǒ kàn háishì bùyòngle, wǒ pà nǐmen zhèxiē xiǎo hái’ér a, gěi wǒ bāngdàománg.)
Chú: Chú thấy vẫn là không cần đâu, chú sợ mấy đứa nhóc như tụi cháu, giúp chú ngược lại càng phiền hơn.
小明:帮倒忙?您也太小看我啦!(Xiǎomíng: Bāngdàománg? Nín yě tài xiǎo kàn wǒ la!)
Tiểu Minh: Giúp thêm phiền? Chú cũng quá xem thường cháu rồi đó!
兰兰:小明,算啦,我们还是坐在这儿等吧。(Lán lán: Xiǎomíng, suàn la, wǒmen háishì zuò zài zhè’er děng ba.)
Lan Lan: Tiểu Minh, thôi đi, chúng ta vẫn là ngồi đây đợi đi.

Xem danh sách 100 bài của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án


 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments