Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 078 – 准备出游物品 – Chuẩn bị đồ đi du lịch

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 078

妈妈:Mike,收拾行李呢?(Māmā:Mike, shōushí xínglǐ ne?)
Mẹ: Mike, con đang soạn hành lý à?
Mike:是啊,阿姨。(Mike: Shì a, āyí.)
Mike: Dạ dì.
小明:Mike,Mike,我们出去打一局!(Xiǎomíng:Mike,Mike, wǒmen chūqù dǎ yī jú!)
Tiểu Minh: Mike, Mike, chúng ta ra ngoài chơi một hiệp đi!
妈妈:小明,眼看就要去上海了,你怎么还想着玩?你收拾好行李了吗?看你的箱子,乱七八糟。(Māmā: Xiǎomíng, yǎnkàn jiù yào qù shànghǎile, nǐ zěnme hái xiǎngzhe wán? Nǐ shōushí hǎo xínglǐle ma? Kàn nǐ de xiāngzi, luànqībāzāo.)
Mẹ: Tiểu Minh, mắt sắp đi Thượng Hải rồi, con còn muốn chơi? Con chuẩn bị hành lý đầy đủ hết chưa? Xem va li của con kìa, loạn xạ cả lên.
小明:妈,咱们年年都去奶奶家,有什么好收拾的。我们先去打会儿球,回来再收拾。(Xiǎomíng: Mā, zánmen nián nián dōu qù nǎinai jiā, yǒu shé me hǎo shōushí de. Wǒmen xiān qù dǎ huì er qiú, huílái zài shōushí.)
Tiểu Minh: Mẹ ơi, chúng ta năm nào cũng đi thăm bà nội mà, có cái gì mà phải chuẩn bị chứ. Tụi con đi chơi bóng một chút, về rồi sắp xếp đồ lại.
妈妈:不行,不行,先收拾行李,再去打球。(Māmā: Bùxíng, bùxíng, xiān shōushí xínglǐ, zài qù dǎqiú.)
Mẹ: Không được, không được, trước sắp xếp hành lý, sau đó rồi đi chơi bóng.
小明:妈,现在趁天还亮着,我们出去打会儿球。晚饭后我们马上收拾行李。(Xiǎomíng: Mā, xiànzài chèn tiān hái liàngzhe, wǒmen chūqù dǎ huì er qiú. Wǎnfàn hòu wǒmen mǎshàng shōushí xínglǐ.)
Tiểu Minh: Mẹ, bây giờ nhân lúc trời còn sáng, tụi con ra ngoài chơi bóng một chút nha. Sau khi ăn cơm tối xong, tụi con sắp xếp hành lý ngay.
妈妈:不行,你现在就得收拾。我一会儿来检查,把该带的都带上,特别是身份证。(Māmā: Bùxíng, nǐ xiànzài jiù dé shōushí. Wǒ yīhuǐ’er lái jiǎnchá, bǎ gāi dài de dōu dài shàng, tèbié shì shēnfèn zhèng.)
Mẹ: Không được, con phải sắp xếp ngay bây giờ. Chút nữa mẹ đến kiểm tra, chuẩn bị hết những thứ cần mang theo, đặc biệt là giấy chứng minh.
小明:知道了,知道了,我们又不是三岁的孩子!(Xiǎomíng: Zhīdàole, zhīdàole, wǒmen yòu bùshì sān suì de háizi!)
Tiểu Minh: Con biết rồi, con biết rồi, chúng con không phải trẻ con ba tuổi mà!
Mike:阿姨,其实他都收拾得差不多了,就是有点乱,哈哈。(Mike: Āyí, qíshí tā dōu shōushí dé chàbùduōle, jiùshì yǒudiǎn luàn, hāhā.)
Mike: Dì ơi, thật ra bạn ấy cũng chuẩn bị gần xong rồi, chỉ là có chút lộn xộn, ha ha.
妈妈:Mike,你还不知道小明,他整个一个马大哈。他没有出门不落东西的时候。(Māmā:Mike, nǐ hái bù zhīdào xiǎomíng, tā zhěnggè yīgè mǎdàhā. Tā méiyǒu chūmén bù luò dōngxī de shíhòu.)
Mẹ: Mike, con còn không biết Tiểu Minh, nó là đứa rất là qua loa cẩu thả. Nó không khi nào ra ngoài mà không quên đồ cả.
小明:呵呵,妈妈您放心,我这次肯定不会落东西。(Xiǎomíng: Hēhē, māmā nín fàngxīn, wǒ zhè cì kěndìng bù huì luò dōngxī.)
Tiểu Minh: Ha ha, mẹ ơi mẹ yên tâm, con lần này chắc chắn không quên đồ.
小明:Mike,这些是什么?(Xiǎomíng:Mike, zhèxiē shì shénme?)
Tiểu Minh: Mike, đây là gì vậy?
Mike:哦,这个呀,是常用的药,免得到时候晕机。(Mike: Ó, zhège ya, shì chángyòng di yào, miǎn dédào shíhòu yùnjī.)
Mike: À, cái này à, là thuốc thường dùng, để khỏi bị say máy bay.
小明:Mike,我觉得跟着你旅行,除了身份证,什么都不用带。这就是一个“百宝箱”!(Xiǎomíng:Mike, wǒ juédé gēnzhe nǐ lǚxíng, chúle shēnfèn zhèng, shénme dōu bùyòng dài. Zhè jiùshì yīgè “bǎibǎoxiāng”!)
Tiểu Minh: Mike, mình cảm thấy cùng bạn đi du lịch, ngoài trừ giấy chứng minh ra, cái gì cũng khỏi phải đem theo. Đây chính là cái túi bách bảo mà!
Mike:百宝箱?我这里边可没有那么多宝贝!(Mike: Bǎibǎoxiāng? Wǒ zhè lǐbian kě méiyǒu nàme duō bǎobèi!)
Mike: Túi bách bảo? Trong túi này không có nhiều bảo bối đâu!
Mike:哎呀。(Mike: Āiyā.)
Mike: Ây da.
妈妈:怎么了,Mike?(Māmā: Zěnmeliǎo,Mike?)
Mẹ: Sao thế Mike?
Mike:我的护照呢?我放哪儿了?(Mike: Wǒ de hùzhào ne? Wǒ fàng nǎ’erle?)
Mike: Hộ chiếu của con? Con để đâu mất rồi?
小明:哈哈妈妈,咱们家又多了一个马大哈。(Xiǎomíng: Hāhā māmā, zánmen jiā yòu duōle yīgè mǎdàhā.)
Tiểu Minh: Ha ha mẹ ơi, nhà chúng ta có thêm một đứa cẩu thả nữa rồi.

Xem danh sách 100 bài của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án


 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung

Comments