Menu

Học tiếng trung giao tiếp theo chủ đề: Nhà hàng (Phần 3)

Đánh giá bài viết

7. N7 我们换一家吧?Chúng ta đổi cửa hàng khác nhé!

Màidāngláo lǐ rén zhēn gòu duō de.

麦当劳里人真够多的。 
A: Người  trong cửa hàng McDonald’s thật đông quá!

Xiànzài shì shíèr diǎn sānshí. Wǒmen pèng shàng le wǔfàn

de gāofēng shíduàn.
 B: 现在是12:30。我们碰上了午饭的高峰时段。 
Bây giờ là 12:30. Chúng ta gặp lúc giờ cao điểm của cơm trưa.

Wǒmen huàn yì jiā ba?
A: 我们换一家吧? Chúng ta đổi cửa hàng khác nhé!

Dànshì wǒ xiǎng chī hànbǎo.
B: 但是我想吃汉堡。 Nhưng tôi muốn ăn  hăm-bơ-gơ。

Bàituō! Zhè bùshì wéiyī yì jiā mài hànbǎo de dìfang.

A: 拜托!这不是唯一一家卖汉堡的。 
Làm ơn! đây không phải là một cửa hàng bán  

hăm-bơ-gơ duy nhất.

生词 Từ mới: 
麦当劳 [màidāngláo]  McDonald’s (cửa hàng thức ăn
nhanh của một doanh nhân người Mỹ)
 
高峰 [gāofēng] cao điểm。
 上下班高峰时间路上比较拥挤。đường phố thường
kẹt xe vào những giờ cao điểm
时段 [shíduàn] một khoảng thời gian 
用电高峰时段
这个时段正是上班高峰,堵车是很正常的. 
Đó là vào giờ cao điểm , kẹt xe ;à rất bình thường
拜托 [bàituō] xin nhờ; kính nhờ (lời nói kính trọng)。
请别人代办事情。
 有一封信,拜托您带给他。
có một bức thư, xin nhờ bác đưa giúp đến anh ấy.
汉堡包 [hànbǎobāo] hamburger; thịt băm viên; hăm-bơ-gơ。
唯一 [Weiyi] duy nhất 

8. N8 能给我开下账单和发票吗?Có thể ghi cho tôi biên nhân và hóa đơn không?

Hāi, fúwùyuán. Wǒ chīwán le, qǐng jié xià zhàng.
A: 嗨,服务员。我吃完了,请结下账。 
Phục vụ, tôi ăn xong rồi! Xin thanh toán.

Hǎode, yīgòng bashí yuán.
B: 好的,一共八十元。 Được! Tổng cộng 80 đồng.

Gěi, néng gěi wǒ kāi xià zhàngdān hé fāpiào mɑ?
A: 给,能给我开下账单和发票吗?
 Đây! có thể ghi cho tôi biên nhân và hóa đơn không?

Dāngrán, fāpiào kāi gōngsī de háishì gèrén de?
B: 当然,发票开公司的还是个人的? 
Đương nhiên, hóa đơn ghi công ty hay cá nhân.

Gōngsī de, táitóu xiě nhn.
A: 公司的,抬头写NHN。
Công ty. ghi là NHN

Kāihǎo le, huānyíng xiàcì zàilái.
B: 开好了,欢迎下次再来。 
Khai xong rồi! Hoan nghên tới lần sau.

Xièxiè, kěndìng háihuì zài lái de.
A: 谢谢,肯定还会再来的。

Cảm ơn, nhất định sẽ tới.

生词 Từ mới: 
结账 [jiézhàng]: Thanh toản, tính sổ, ttính tiền. 

结算账目
月底结账
饭用过了,请结账。

离开前他办了结账手续

账单 [zhàngdān]:  giấy tờ; hoá đơn。
发票 [fāpiào] hoá đơn
 

抬头 [táitóu] nơi ghi tên người nhận。
肯定 [kěndìng]: nhất định, chắc chắn

Please enter a valid URL and content for your button.

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments