[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề DIỄN ĐẠT BẢN THÂN: PHẢN ĐỐI trong tiếng Trung

Chủ đề DIỄN ĐẠT BẢN THÂN PHẢN ĐỐI trong tiếng Trung
Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung