Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề GIỚI THIỆU MỘT SỐ TỪ NGỮ trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề GIỚI THIỆU MỘT SỐ TỪ NGỮ trong tiếng Trung

1. Nghĩa của từ đầu tiền 人 ( rén )家 ( jiā ) :Người ta

代词

1)指说话人和听话人以外的人,相当于“别人”

Renjia chỉ người khác (ngoài người nói và người nghe), ý nghĩa tương đương với “bieren”

(1)人家能学会,我也能学会。

2)指某个人或某些人,相当于“他”或“他们”。

Renjia chỉ một hoặc vài người nào đó, ý tương đương với “ta”, hoặc “tamen”.

(2)这本词典小王等着用呢,你快给人家送去吧。

3)指说话人自己,相当于“我”

Renjia biểu thị chính người nói chuyện, ý tương đương với “wo”

(3)你要吃苹果,人家给你买了,你又不吃。

(An Tường, Hà Thế Hiền, Dương Hương Thảo. Tiếng Hoa sơ cấp, tập 3,  NXB Trẻ, 01/1999, trang 27)

gap-go

2. 穿 ( chuān ),戴 ( dài )

Trong Hán ngữ, động từ “chuan” và “dai’ kết hợp với những danh từ khác nhau

穿 ( chuān )   (衣服 ( yīfu ),鞋 ( xié ),袜子 ( wàzi ))

戴 ( dài )       (帽子 ( màozi ),手套 ( shǒutào ),围巾 ( wéijīn ),徽章 ( huīzhāng ),戒指 ( jièzhi ),手镯 ( shǒuzhuó ) xuyến, vòng tay,耳环 ( ěrhuán ) khuyên,bông,hoa tai,花儿 ( huāer ),手表 ( shǒubiǎo ))

3. 怎 ( zěn )么 ( me ):Như thế nào, tại sao?

4. 尤 ( yóu )其 ( qí ):Đặc biệt là, nhất là

5. 差 ( chà )不 ( bu )多 ( duō ):Suýt soát, gần như nhau

形容词 (tính từ): gần như nhau:

副词 (phó từ): gần, gần như:

6. 一 ( yì )直 ( zhí ):Thẳng , một mạch, luôn luôn

Biểu thị thuận theo một hướng nào đó.

Biểu thị động tác hoặc trạng thái kéo dài, không biến đổi.

7. 当 ( dāng )然 ( rán ): Đương nhiên

8. 大 ( dà )概 ( gài ): Đại khái, nét lớn, sơ lược

9. 之 ( zhī )一 ( yī ): Một trong những

10. 一 ( yì )般 ( bān ): Thông thường, như nhau, thường (không có gì đặc biệt)

11. 一年比一年: Năm sau tốt hơn năm trước

12. 讨论题: Câu hỏi thảo luận/ chủ để thảo luận

13. 搞

14. 随: Theo với…

15. 比较: So sánh, tương đối

16. 打算: Định, dự định

17. 疑问代词的引申意义:Nghĩa phát sinh

(nghĩa rộng/nghĩa bóng/suy ra, còn gọi là  广义; trái với 狭义 nghĩa hẹp) của đại từ nghi vấn.

疑问代词有引申的意义,本课介绍的是疑问代词表示任指:

Đại từ nghi vấn có nghĩa phát sinh, trong bài này giới thiệu đại từ nghi vấn biểu thị nhiệm chỉ (chỉ bất kỳ ai, bất kỳ việc gì,…)

谁                    ai, bất cứ người nào                  谁都能长寿。

什么                cái gì, bất cứ việc gì                  他什么都不动。

什么时候        lúc nào, bất cứ lúc nào  什么时候都这样。

什么地方        chỗ nào, bất cứ nơi nào            什么地方都没问题。

哪儿                nơi nào, bất cứ nơi nào 哪儿都可以见到七八十岁的老人。

怎么                sao, làm thế nào, làm sao          我怎么也不习惯这种干燥的气候。

Đại từ nghi vấn làm tân ngữ, có thể đưa lên trước động từ hoặc đầu câu.

Ví dụ:

Nếu đại từ nghi vấn làm định ngữ của tân ngữ thì cùng với tân ngữ dời lên trước động từ:

18. 难怪: Thảo nào, hèn chi, chẳng lạ gì

Biểu thị ý tỉnh ngộ, trước sau thường có những câu nhỏ giải thích nguyên nhân.

“Nanguai” dùng làm vị ngữ là “nan + guai”, ý nghĩa là: rất khó trách cứ

19. 简直: Dường như, tưởng chừng như, tưởng như là, quả là, thật là

20. 不知(道)…好: Không biết……sao cho tốt (hay)

Biểu thị trước một sự việc, không kịp nghĩ ra ngay biện pháp, hoặc không kịp đưa ra một chính kiến. Ở sau “bu zhi (dao)” có từ nghi vấn “zen.me”, “shen.me”, “nar”.v.v…Trước “hao” còn có thể thêm “cai”

21. 其实: Kỳ thực, thật ra

22. 主要 (反义:次要): Chủ yếu

23. 尽管…,还是….: Cho dù (dù rằng)…vẫn…

24. 起来的引申意义: Ý nghĩa dẫn xuất của “qilai”

25. 同时: Đồng thời

26. 特别: Đặc biệt

27. 不过: Nhưng, chẳng qua

28. 平均: Bình quân

29. 由于…, (因此/所以)…: Do……(cho nên)……

30. “下去”的引申意义: Ý nghĩa dẫn xuất của “xiaqu’ (…tiếp)

31. 尽量: Tận lượng, cố gắng (hết sức), ráng sức,…

32. 根据: Căn cứ, chứng cứ, luận cứ, dựa vào,…

33. 相当: Tương đối, khá, ngang nhau, thích hợp, tương xứng.

34. 其中: Trong đó, trong số đó.

35. 到底: Đến cùng, cuối cùng, rốt cuộc

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments